Trafikkskader kan være alvorlige, og gi store skader. Har du fått en trafikkskade, bør du kontakte erfarne advokater for hjelp.Trafikkskader kan være alvorlige, og gi store skader. Har du fått en trafikkskade, bør du kontakte erfarne advokater for hjelp.

Trafikkskade og erstatning
Lurer du på om du har en sak?

Trafikkskade og erstatning

Har du fått en trafikkskade, er det viktig å vite hvordan du skal gå frem for å få erstatningen du har krav på. Våre advokater er spesialister på erstatningsrett, og gir deg her noen tips om hvordan du skal gå frem.


Hva innebærer begrepet "trafikkskade"?

Begrepet trafikkskade brukes om en personskade som er forårsaket av en bil eller annet motorisert kjøretøy i en trafikkulykke. Får du en slik skade, så har du krav på erstatning uavhengig av om den som kjørte på deg har utvist skyld eller ikke. 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Blir du utsatt for en trafikkulykke, er det noen enkle tips og leveregler som du bør ha i bakhodet gjennom hele prosessen. I samråd med våre erfarne advokater, har vi oppsummert disse.


Våre tips etter en trafikkulykke

  1. Sikre bevis straks etter ulykken
  2. Oppsøk lege umiddelbart
  3. Fortell om alle plager du opplever etter ulykken
  4. Meld personskaden til forsikringsselskapet så raskt som mulig
  5. Oppsøk lege eller annen behandler så lenge du har plager etter ulykken
  6. Sjekk spesialisten selskapet ønsker å sende deg til
  7. Oppsøk erfaren advokat som kan vise til gode resultater
  8. Ikke aksepter første erstatningstilbud.


Hva skal til for å kreve trafikkskadeerstatning?

Den som har fått en trafikkskade etter en trafikkulykke trenger ikke å bevise uaktsomhet fra den som forårsaket trafikkulykken. Det er nok å vite hvilken bil som har skadet deg, og så kan du gjøre ansvaret gjeldende overfor det forsikringsselskapet som denne bilen hadde sin forsikring i.

For å kunne få trafikkskadeerstatning, må du både ha en skade og et økonomisk tap som begge skyldes trafikkskaden. Dette kan medføre vanskelige prosesser og vurderinger, og det er som utgangspunkt alltid lurt å bruke en advokat som har erfaring med erstatnings- og forsikringsrett til å hjelpe deg slik at oppgjøret blir riktig.


Hvilke skader kan gi grunnlag for trafikkskadeerstatning?

Alle fysiske og psykiske skader som er forårsaket av en trafikkulykke vil kunne gi erstatningskrav. Forutsetningen er at skaden har gitt deg et økonomisk tap, eller er så alvorlig at du har krav på menerstatning. Eksempler på trafikkskader som kan gi krav på erstatning kan være


Hva bør jeg gjøre hvis jeg får en trafikkskade?

Hvis du får en trafikkskade, må du passe på å få meldt skaden til det ansvarlige forsikringsselskapet så tidlig som mulig. Du må også passe på å få meldt skaden til andre forsikringsordninger du har, som kan få anvendelse på ulykken.

Du må også passe på at du oppsøker lege og får skrevet ned hvilke plager du har fått etter trafikkulykken. Forsikringsselskapet kommer til å lese journalen din med lupe før de går med på å betale deg noe i erstatning. Hvis du ikke har sørget for at alle dine plager er skrevet ned i journalen, vil selskapet bruke dette som et argument for å nekte deg erstatning for trafikkskaden.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


Derfor lønner det seg å søke bistand fra advokat ved trafikkskade 

Du ikke ha advokat for å kreve erstatning, men det lønner seg som regel å bruke en advokat som er spesialisert på erstatningsrett og personskade når du står opp mot et forsikringsselskap. 

En erstatningssak etter trafikkskade er komplisert, og man kan møte vanskelige problemstillinger om både årsakssammenheng og erstatningsutmåling. En erfaren advokat vet hvordan du skal forholde deg til selskapet og de mange ulike krav som stilles til deg når du krever erstatning. Dette gjør at det blir veldig viktig å velge riktig advokat, slik at du får den oppfølgingen og det resultatet du har krav på.

Vår erfaring er at de skadelidte som bruker advokat, får mer i erstatning enn de som forsøker å ha en dialog med forsikringsselskapet alene.

Se noen av våre resultater

Ved alvorlige trafikkskader vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkskade som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand.


Får jeg gratis advokat ved trafikkskade?

Det er ingen advokater som kan jobbe gratis for sine klienter. Ved en trafikkskade har du imidlertid fordelen med at utgiftene til advokat ved trafikkskade skal dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden - dvs i rimelig og nødvendig utstrekning. Det innebærer at avregningene for den bistanden som gis fra våre advokater vil bli sendt til forsikringsselskapet for betaling derfra.

Advokaten din plikter å informere deg om hvordan salær avregnes og hvilken risiko du har for å måtte betale for bistanden som gis. Vår erfaring er at gevinsten du får ved å bruke en erfaren advokat langt overstiger den kostnaden som advokatbistanden eventuelt medfører for deg.


Hva kan jeg kreve i erstatning hvis jeg har fått skade i en trafikkulykke?

Du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap. Det vil si at det erstatningskravet du kan fremme, må beregnes konkret for deg. Advokaten må derfor innhente mest mulig av relevant informasjon om hvordan trafikkskaden påvirker deg, og derved foreta beregninger av ditt erstatningskrav. De vanlige erstatningspostene ved trafikkskade er:

Det er viktig at advokaten får all relevant informasjon fra deg slik at erstatningen kan beregnes riktig.


Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker og trafikkskadeerstatning. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

youtube_video_preview
Kontakt oss