Hva innebærer
bilansvar?

Bilansvar

Hva innebærer bilansvaret, og hvilken betydning har det for erstatningsansvar for trafikkskader? Vi har laget disse hjemmesidene for at du skal kunne få svar på det du lurer på når du skal kreve erstatning som følge av bilansvar. Du kan også kontakte våre advokater helt uforpliktende hvis det er noe mer du lurer på.

Bilansvar oppstår når en motorvogn forårsaker trafikkskade, og det oppstår et erstatningsansvar. Dette følger av bilansvarsloven, som i § 1 henviser til "skade som motorvogner gjer". Har du vært utsatt for en trafikkulykke som utløste bilansvar, så har du krav på erstatning uavhengig av om den som kjørte på deg har utvist skyld eller ikke. Skal du kreve erstatning som følge av bilansvar, bør du la deg representere av en advokat som har erfaring med bilansvarssaken.

Den som blir utsatt for skade som en motorvogn gjør kan kreve erstatning fra motorvognens forsikringsselskap, for både personskader og skade på ting. Bilansvaret er objektivt, og dermed uavhengig av skyld hos føreren. At bilansvaret er objektivt er utslag av et ønske om at personer som blir påført personskade og tap, som ofte er store pga. bilens farlige egenskaper, skal få dekket dette selv om ingen involverte kan bebreides. Alle biler plikter dermed også å ha forsikring.

Det kan være vanskelig å forholde seg til forsikringsselskapet i en sak om bilansvar. Hvis personskaden er alvorlig, kan også erstatningsansvaret også bli stort. Jo større erstatningsansvaret risikerer å bli, jo vanskeligere vil forsikringsselskapet være. Da øker også nødvendigheten av å ha en dyktig advokat som kan hjelpe deg med å få det bilansvarsoppgjøret du har krav på.

Hva skjer i en bilansvarssak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss