personskadesiden
Hva skjer i en trafikkskadesak? Les våre tips for en riktig erstatning.

Lurer du på om du har en sak?

Spør våre advokater

Hva skjer i en trafikkskadesak?

Hvis du har fått en trafikkskade, vil du ha krav på erstatning for den skaden du har fått. Likevel er det ikke lett å få erstatningen du har krav på, og det er en lang og komplisert prosess som du må gjennom. Vi har derfor laget en guide til deg her, med det meste av informasjonen du trenger.  Les mer her om hvordan en sak om erstatning etter trafikkskade forløper seg, og kontakt oss gjerne om du ar spørsmål i din sak.

Ved en sak om trafikkskadeerstatning vil du som skadelidt både ha kontakt med forsikringsselskapet og med NAV. Dette er det mange som har vanskeligheter med å håndtere, særlig hvis man har en skade som krever behandling og annen medisinsk oppfølging.

Vi vil forsøke å gå gjennom dette i kronologisk rekkefølge, med utgangspunkt fra ulykkestidspunktet, hvor vi besvarer følgende spørsmål:

  • Hva gjør jeg rett etter trafikkulykken?
  • Hva kan jeg kreve mens saken er til behandling?
  • Hvilke opplysninger må selskapet få fra meg?
  • Hva skjer når jeg ikke blir bedre etter en trafikkulykke?
  • Spesialisterklæring
  • Hva kan jeg kreve i erstatning?
  • Hva skjer hvis jeg ikke blir enig med selskapet om erstatning?

Husk at utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet i en trafikkskadesak, på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva gjør jeg rett etter trafikkulykken?

Du må passe på å oppsøke lege så hurtig som mulig etter at trafikkulykken har skjedd, og sørge for at alle dine plager og smerter etter ulykken skrives ned i journalen. Videre må du melde ulykken til forsikringsselskapet, herunder også eventuelle ulykkesforsikringer du måtte ha.

Enkelte ganger kan det bli en diskusjon med forsikringsselskapet om hvordan ulykken rent faktisk har vært og hvor dramatisk den var. Vi anbefaler derfor alle å ta bilder av ulykkesstedet og kjøretøyene som var involvert. Hvis det var vitner til ulykken, så kan det også lønne seg å innhente skriftlige bekreftelser fra dem, slik at du kan fremlegge så mye informasjon om selve ulykken som du kan dersom det skulle bli spørsmål om dette fra selskapets side.

Hva kan jeg kreve mens saken er til behandling?

Hvis du ikke klarer å jobbe etter ulykken, vil du i det første året ha krav på sykepenger. Dette vil vanligvis dekke opp for det fulle inntektstapet ditt, opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Du vil også kunne kreve dekning for de ekstra utgifter du er blitt påført ved trafikkulykken, i rimelig og nødvendig utstrekning. Dette kan være utgifter til behandling, ting som ble ødelagt i ulykken mv. Når det gjelder behandlingsutgifter mv. så må du passe på at du undersøker om du kan få disse dekket gjennom NAV-systemet. Dette har sammenheng med at forsikringsselskapet normalt ikke vil akseptere å betale for en utgift som du kunne fått dekket gjennom det offentlige.

Etter at du er ferdig med sykemeldingsperioden, vil du kunne gå over på arbeidsavklaringspenger. Dette forutsetter at du fortsatt er ute av stand til å jobbe etter ulykken. De nærmere vilkårene for arbeidsavklaringspenger følger av folketrygdlovens kapittel 11, og du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til NAV.

Arbeidsavklaringspengene vil normalt utgjøre 66% av inntekten du hadde før ulykken inntraff. Dette gir med andre ord en betydelig økonomisk utfordring for de aller fleste. Dette inntektsbortfallet skal det ansvarlige forsikringsselskapet betale, og du kan fremsette krav om dette når du vet mer hvor stort tapet ditt er.

Hvilke opplysninger må selskapet få fra meg?

For å kunne ta stilling til hva ulykken har medført for deg, er det nødvendig for selskapet å få en del opplysninger fra deg. Det er derfor lovbestemt at forsikringsselskapet har krav på å få den dokumentasjon som er nødvendig for å få vurdert saken din.

Du bør imidlertid merke deg at forsikringsselskapet ikke har krav på å få fullmakt fra deg til innhenting av medisinske opplysninger. Du bør la din advokat innhente disse opplysningene og la deg gjennomgå dem før de sendes til forsikringsselskapet. På denne måten sikrer du deg kontroll på at de opplysningene som ligger i saken er korrekte, eller i det minste en anledning til å kommentere dem samtidig som de oversendes selskapet.

Det er viktig her at selskapet faktisk mottar alt av relevante opplysninger, også det som eventuelt taler imot din sak.

Hva skjer når jeg ikke blir bedre etter en trafikkulykke?

Man regner med at det tar i alle fall 1-1,5 år fra ulykken og til man vet hvilke plager som eventuelt er blitt varige etter trafikkulykken. Hvis du fortsatt er plaget etter ulykken og det har gått såpass lang tid, så vil forsikringsselskapet være med på å engasjere en spesialist for å få vurdert plagene du har, årsaken til plagene og hvilken betydning disse har for din helse og arbeidsmessige situasjon.

Hvis du ikke allerede har engasjert advokat, må du gjøre det nå. Du bør kontakte en advokat som har erfaring med personskadesaker, og som dermed vet hvilke spesialister du i alle fall ikke skal lage spesialisterklæring i din sak.

Spesialisterklæring

De medisinske opplysningene sendes så til spesialisten sammen med et mandat. Spesialisten vil gjennomgå disse dokumentene og undersøke deg før selve erklæringen utarbeides.

Hvis spesialisterklæringen aksepteres av begge parter, vil partene normalt begynne arbeidet med å beregne hvilken erstatning du skal ha etter ulykken.

Hva kan jeg kreve i erstatning?

For å ta stilling til hva du kan kreve i erstatning, må erstatningen beregnes konkret i ditt tilfelle. Dette hjelper advokaten din deg med, samt med å fremme erstatningskravet ditt overfor selskapet.

Erstatningen din vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

Hva skjer hvis jeg ikke blir enig med selskapet om erstatning?

I de aller fleste sakene blir man enige med forsikringsselskapet om hvilken erstatning du skal ha. Da har som regel begge parter gitt en del for å komme til enighet. Dersom du ikke blir enig med forsikringsselskapet om erstatningsoppgjøret, kan du reise sak for domstolene med krav om erstatning. Du bør be din advokat om å gi deg en vurdering av hvilke muligheter du har til å vinne frem med en rettssak.

Kontakt oss