personskadesiden

Har du krav på oppreisning?

Spør våre advokater

Oppreisning

Ved grov uaktsomhet eller forsett, kan oppreisning kreves. Våre advokater hjelper deg fremme ditt oppreisningskrav.

Oppreisning, eller oppreisningserstatning, er en erstatning for tort og svie. Den skadelidte kompenseres gjennom oppreisning for at ulykken har skjedd, og at dette har medført et ubehag for ham eller henne. Det er et vilkår for å få oppreisning at skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, og at dette har medført en skade på den som krever oppreisning.

Krav om oppreisning kan du rette krav om oppreisning direkte mot skadevolderen, men du trenger ikke å forholde deg direkte overfor den som har forårsaket skaden i alle tilfeller. I trafikkskadesaker kan du kreve oppreisning fra forsikringsselskapet. I voldsoffersaker kan du kreve oppreisning fra Kontoret for Voldsoffererstatning. I pasientskadesaker og i yrkesskadesaker er du imidlertid nødt til å kreve oppreisning direkte fra skadevolder.

Ettersom oppreisning er et krav om dekning for tort og svie, er det på lik linje med ménerstatningen et ikke-økonomisk tap. Beregningen av hva du eventuelt har krav på i oppreisning gjøres dermed ut fra retningslinjer som er fastlagt i rettspraksis, hvor bl.a. graden av skyld hos skadevolder, så vel som hvilke konkrete skader du har fått, spiller en vesentlig rolle.

Hvis det blir en straffesak mot skadevolder, så kan du kreve at kravet om oppreisning blir tatt med som et krav i straffesaken. Noen ganger vil også advokaten din kunne hjelpe deg som bistandsadvokat og prosedere kravet ditt om oppreisning for domstolen. Hvis du får oppnevnt bistandsadvokat, vil utgiften til bistandsadvokaten dekkes av det offentlige. Politiet har ofte et stort fokus på det strafferettslige i oppreisningssakene, og det er derfor en klar fordel om du har en advokat som kan knytte opp en argumentasjon rundt størrelsen på oppreisningserstatningen.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss