Erstatning for fremtidige utgifter

Du kan kreve erstatning for fremtidige utgifter som du ikke ville hatt hvis ulykken ikke hadde skjedd. Ved erstatning for fremtidige utgifter får du altså utbetalt en erstatning som også er ment å dekke et tap du ennå ikke har fått, men som det er sannsynlig at du vil få i tiden som kommer. Ettersom du får erstatningen utbetalt som en engangserstatning i stedet for periodevise utbetalinger, så gjøres et fradrag for "fordelen" ved å få utbetalt en engangssum. Dette gjøres fordi det forventes at du investerer erstatningen og oppnår gevinst på denne slik at den skal vare livet ut. Den gevinsten som det forventes at du oppnår gjenspeiles i kapitaliseringsrenten som erstatningen neddiskonteres med.

Utgangspunktet er at du kan kreve erstatning for alle fremtidige utgifter du har på grunn av personskaden. Det stilles imidlertid opp noen grenser for hvor langt denne erstatningsplikten går når det gjelder fremtidige utgifter. Den viktigste begrensningen ligger i at utgiftene må være rimelige og nødvendige for at de skal kunne kreves erstattet. Vilkåret om rimelig og nødvendig setter begrensninger i hva den skadelidte kan påføre seg av utgifter og likevel få dem erstattet av skadevolder eller forsikringsselskapet. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og de nærmere grensene her trekkes i stor grad av rettspraksis.

Hvis de fremtidige utgiftene kan bli dekket gjennom de offentlige systemene, slik som eksempelvis NAV, så vil forsikringsselskapene forvente at man søker om slik dekning før det vil vurdere å betale erstatning for disse utgiftene. Dette har særlig betydning ved behandlingsutgifter knyttet til yrkesskader, hvor den offentlige dekningen er særlig god.

Jo mer nødvendig en fremtidig utgift er for deg i behandlingsøyemed, jo lettere er det å få aksept for at utgiften skal erstattes. Hvis de fremtidige utgiftene dine bærer mer preg av å være mer sosiale kostnader og ikke medisinsk nødvendige, så vil forsikringsselskapene være vanskeligere å få til å betale erstatning for utgiftene.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss