Har du fått en personskade?
Erstatning for påførte utgifter

Erstatning for påførte utgifter

Påførte utgifter som du ikke ville hatt dersom ulykken tenkes borte, skal i utgangspunktet erstattes av den som har forårsaket skaden. Dette gjelder for alle påførte utgifter du har på grunn av personskaden - disse kan du kreve erstatning for. Det stilles imidlertid opp noen grenser for hvor langt denne erstatningsplikten går når det gjelder påførte utgifter, og dette er det viktig at du er klar over før du pådrar deg utgifter og før du krever erstatning for erstatningsposten påførte utgifter.

Den sentrale skranken ligger i at påførte utgifter må være rimelige og nødvendige for at de skal kunne kreves erstattet. Vilkåret om rimelig og nødvendig setter begrensninger i hva den skadelidte kan påføre seg av utgifter og likevel få dem erstattet av skadevolder eller forsikringsselskapet. Som eksempel kan den skadelidte ikke forvente å få erstattet reise til utlandet for kostbar behandling, men må nøye seg med å få behandling i Norge.

Hvis de påførte utgiftene kan bli dekket gjennom de offentlige systemene, slik som eksempelvis NAV, så vil forsikringsselskapene forvente at man søker om slik dekning før man eventuelt krever å få dem erstattet fra forsikringsselskapet. Dette har særlig betydning ved yrkesskader, hvor den offentlige dekningen for behandlingsutgifter er særlig god. Pass på at du må søke om å få påførte utgifter refundert innen seks måneder etter at de ble pådratt for at du kan få dem refundert fra NAV.

Jo mer nødvendig en påført utgift er for deg i behandlingsøyemed, jo lettere er det å få aksept for at utgiften skal erstattes. Jo lenger du beveger deg fra rent nødvendige behandlingsutgifter, og over i mer sosiale kostnader, jo mindre velvillige vil forsikringsselskapene være i forhold til å betale erstatning for utgiftene. Hvis du er i tvil om den påførte utgiften vil bli dekket fra selskapet, kan du kontakte saksbehandleren i forkant og høre hvilke vurderinger forsikringsselskapet gjør seg. Ofte vil denne dialogen være enklere via advokat.

Påførte utgifter skal dekkes fortløpende av selskapet, og dette gjøres i form av a konto utbetalinger. Dette er en dialog som en advokat er vant til å ta med forsikringsselskapet, slik at din økonomiske belastning etter skaden ikke skal bli for tung å bære.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss