Erstatningsberegning:
Pensjonstap

Erstatning for pensjonstap

Det er vanskelig å beregne et pensjonstap, fordi tapet ofte ligger langt fremover i tid. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Pensjonstap er også erstatningsmessig tap, og dermed en av flere aktuelle erstatningsposter ved personskade. Et pensjonstap betinger imidlertid at du har et inntektstap, og dermed får redusert antallet pensjonspoeng. Dette vil igjen medføre at du vil få mindre utbetalt i pensjon, og ved dette oppstår pensjonstapet som man også skal ha erstatning for.

Pesjonstap oppstår ofte et stykke inn i fremtiden, og det er derfor vanskelig å beregne pensjonstapet med noen særlig grad av nøyaktighet slik man eksempelvis kan gjøre ved påførte utgifter eller lidt inntektstap. Dette har sammenheng med at pensjonsordningen kan endre seg et utall ganger før den skadelidte blir pensjonist. Man må derfor forutsette at ordningen vil være nogenlunde slik den er idag og foreta beregning derfra, men her er det altså mange usikkerhetsfaktorer som kan slå inn.

Erstatningen for pensjonstap blir også neddiskontert fordi den betales som en engangserstatning flere år før tapet faktisk oppstår. Det forutsettes at den skadelidte investerer erstatningen og får avkastning på denne, og derfor kan ikke tapet beregnes ved bare å legge sammen summene fra de forskjellige tapsårene. Høyesterett har i en dom i desember 2014 bestemt at den skadelidte må oppnå en årlig avkastning på 4%, og har latt dette gjenspeile seg i kapitaliseringsrenten som legges til grunn for neddiskonteringen.

I dagens marked er dette en alt for høy rente, og i realiteten har Høyesterett derfor bestemt at den som er skadelitt ikke skal få full erstatning. Dette viser hvilken gjennomslagskraft forsikringsselskapene har i domstolsapparatet, og hvor vanskelig det er for en enkeltperson å nå gjennom for slike krefter. Det er derfor veldig viktig å komme i kontakt med en advokat som jobber mye med personskade og bruke vedkommende til å fremme din sak om erstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss