Advokat Anne Grethe Kjelland skriver om når en trafikkulykke kan gi krav på erstatning.Advokat Anne Grethe Kjelland skriver om når en trafikkulykke kan gi krav på erstatning.

Trafikkulykke og erstatning

Når gir en trafikkulykke erstatning?

Den som er påført en personskade i en trafikkulykke, har krav på erstatning for tapet som oppstår. Advokat Anne Grethe Kjelland tar deg i denne artikkelen gjennom hvilke situasjoner og trafikkulykker som kan gi krav på erstatning.

Bilansvarsloven om erstatning ved påkjørsel av bil

Bilansvarsloven pålegger alle bileiere å tegne forsikring, som skal dekke skader bilen påfører. Når det er et menneske som skades ved en påkjørsel av en bil, snakker vi om personskade. Den som er påført en personskade i en trafikkulykke, har krav på erstatning for tap som oppstår. Det kan dreie seg om både ikke-økonomisk tap og økonomisk tap.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Bilansvarsloven regulerer tilfeller med motoriserte kjøretøy. Det betyr at for eksempel sparkesykler faller utenom. Det er forsikringsselskapet til bilen som forårsaker skader som blir ansvarlig for erstatningskravene. I noen tilfeller blir sjåføren personlig ansvarlig i tillegg.

Her er de ulike scenarioene som faller inn under bilansvar:

  • Frontkollisjon
  • Påkjørsel bakfra
  • Eneulykker
  • Påkjørsel av fotgjengere og syklister
  • Ved av- og pålessing eller ved avstigning

La oss gå mer inn på hver og en av dem.


Eksempler på trafikkulykker som skal gi erstatning

Et typisk tilfelle er sammenstøt mellom to eller flere biler. Det kan være frontkollisjon, eller påkjørsel bakfra. Ved påkjørsel bakfra er det forsikringsselskapet til bilen som ikke klarer å stoppe, som blir ansvarlig. Ved frontkollisjoner må det vurderes i hvert enkelt tilfelle, men ofte er det en av bilene som er kommet over i motsatt kjørefelt og som derfor blir utpekt som den som forårsaker skaden.

Det skjer også eneulykker. Det vil si at det ikke er andre enn egen bil som er involvert. Dersom du for eksempel kjører ut av veien, fordi det er glatt eller du av andre grunner har feilvurdert situasjonen, har du de samme rettighetene som når skader oppstår ved en kollisjon. I disse tilfellene er det ditt eget forsikringsselskap som dekker skadene.

Andre tilfeller som faller inn under bilansvaret er fotgjengere og syklister som blir påkjørt. Det skjer mange påkjørsler i fotgjengerfelt, men også gående langs veien, på parkeringsplasser, eller andre steder med trafikk, der dekning for skader inngår i bilforsikringen.

Personskader kan også oppstå når bilen har hatt en mer passiv rolle. Det kan være ved skader som er forårsaket av bilens innretning, for eksempel ved av- og pålessing eller ved avstigning. I disse tilfellene oppstår det ofte diskusjoner med forsikringsselskapene, og det er viktig å få hjelp av en advokat som kjenner til hvordan hvilke momenter som skal hensyntas og hvordan de skal vurderes og vektes.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Hva om man ikke vet hvem som er ansvarlig etter en trafikkulykke?

Noen ganger oppstår det skader uten at det er et forsikringsselskap å forholde seg til. Et eksempel er når en bileier ikke har forsikret bilen. Da trer Trafikkforsikringsforeningen (TFF) inn og behandler saken og utbetaler erstatningen. TFF vil i ettertid søke regress hos bileieren, men det trenger ikke den som er skadet å tenke på. Noen ganger oppstår det tvil om hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig for skadene. Vi henvender oss også til TFF når den som har forårsaket skaden har stukket av fra skadestedet.

Få eksperthjelp fra personskadeadvokater 

Bilansvaret bygger på et objektivt ansvar. Det betyr at forsikringsselskapet har et ubetinget erstatningsansvar, uavhengig av om bilføreren var skyld i ulykken eller ikke. Det vil si at også den som forårsaker skadene i utgangspunktet har de samme rettighetene som den som ikke har skyld, men kan bli møtt med avkortning i erstatningen. Hvor stor avkortning, vil bli vurdert ut fra flere momenter som grad av skyld, skadeomfang, osv. Dette er ting vi som erfarne personskadeadvokater er med på å vurdere ut fra hva som til enhver tid er gjeldende rett.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak, som spesialiserte personskadeadvokater er vi her for å hjelpe deg

Kontakt oss