Frontkollisjon kan gi store skader og store erstatningsoppgjør.Frontkollisjon kan gi store skader og store erstatningsoppgjør.

Skal du kreve erstatning
etter frontkollisjon?

Frontkollisjon

Erstatningsoppgjør etter frontkollisjon kan være omfattende og komplisert. Dette har sammenheng med at skadene etter en frontkollisjon kan være store, og dermed blir det også store erstatningskrav.Forsikringsselskapet vil helst betale deg så lite som mulig, og du er derfor tjent med å bruke en erfaren advokat. Kontakt våre advokater idag, enkelt greitog uforpliktende.

En frontkollisjon, hvor en bil kommer over i motgående kjørefelt og kolliderer med motgående trafikk, er svært dramatiske trafikkulykker. Ettersom begge biler ofte har relativt høye hastigheter, har frontkollisjoner et svært stort skadepotensiale. Erstatning etter frontkollisjoner kan dermed også ofte være relativt høye, alt etter hvilke personskader de som befinner seg inne i bilene ved frontkollisjonen får. En frontkollisjon omtales ofte også som en møteulykke.

En frontkollisjon kan gi bruddskader og hodeskader, og kan også resultere i store psykiske traumer. Ved hurtig akuttbehandling blir heldigvis de aller fleste som utsettes for frontkollisjoner også helt friske igjen, men det er likevel mange som blir sittende igjen med alvorlige trafikkskader som gir dem et stort økonomisk tap.

Hvordan er erstatningsoppgjøret etter frontkollisjon?

Når et forsikringsselskap står overfor å måtte foreta store utbetalinger, så vil det ofte være vanskelig å ha med å gjøre. Dette kan gi den skadelidte store økonomiske problemer, særlig hvis vedkommende er borte fra jobb såpass lenge at ytelsene fra NAV går fra å være sykepenger og over til arbeidsavklaringspenger. Da forsvinner en tredjedel av lønna, og dette er noe som de aller fleste har problemer med å håndtere i lengden.

Forsikringsselskapet plikter å betale denne differansen fortløpende, men ofte vil selskapet være trege med disse á konto utbetalingene, og den skadelidte blir satt i en skvis. Dette oppleves ofte som en bevisst strategi fra forsikringsselskapene, og presser i realiteten de skadelidte til å vurdere å akseptere erstatningstilbud som de med normal økonomi ville ha takket nei til. Frontkollisjonen ender da med å gi den skadelidte et stort økonomisk tap, selv om selskapet anser å ha gitt full erstatning. Det er derfor viktig å la seg representere av advokat med erfaring i trafikkskade, slik at du får det du har krav på i erstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss