Ménerstatning etter trafikkulykke

Ménerstatning etter trafikkulykke

Ménerstatning er en erstatning som kompenserer for hvordan skaden påvirker livet ditt. Det er en symbolsk erstatning, og beregnes etter egne regler.

Menerstatning skal kompensere for tapt livsutfoldelse. Erstatningen beregnes etter skadegrad og alder på den som er skadet. Skadegraden fastsettes skjønnsmessig ut fra invaliditetstabellen (som er gjengitt nederst i artikkelen). Erstatningen øker jo yngre skadelidte er, for jo flere år belastes han eller hun med skaden. Beregningen tar utgangspunkt i skadedato og regnes fram til statistisk antatt levealder. Siden kvinner har høyere antatt levelader enn menn, vil en kvinne få mer i erstatning enn en mann på samme alder med lik skadegrad.

For å ha rett på menerstatning er det 3 vilkår som alle må være oppfylt:

  1. Skaden må være av fysisk eller psykisk art
  2. Skaden må være varig
  3. Skaden må være betydelig

Både fysiske og psykiske skader

Både fysiske og psykiske skader teller med. De ulike skadetypene gir ulike prosenter medisinsk invaliditet. Den medisinske spesialisten som skal anslå prosenten, må derfor ofte ta utgangspunkt i en nærliggende skadetype og sette prosenten skjønnsmessig. 

Skaden må være varig

Det er et varighetskrav for skadene som skal telle med. Det betyr ikke at skadene må være livsvarige. Etter gjeldende rett regnes varighetskravet som oppfylt for skader som antas å være plagsomme i minst ti år. 

Det går som regel 2-3 år før en medisinsk spesialist kan si noe om hva som er varige skader. Etter en skadehendelse vil det alltid gå noe opp ned. Noe blir bra igjen fullstendig, annet blir verre. Dette er en av årsakene til at personskadesaker ofte kan ta tid. Noen skader tar det lenger tid enn andre å vurdere som varig. Vanligvis kan invaliditetsfastsettelsen for alvorlige hodeskader skje kort tid etter skadehendelsen.  Man skulle tro at det samme ville gjelde for en amputert arm, men det tar normalt lengre tid selv om skaden i seg selv er varig. Det er fordi det må ses an om skadelidte etter opptrening kan få tilpasset en funksjonell protese eller om armen kun kan erstattes med en kosmetisk protese. De to protesetypene gir naturlig nok svært ulike invaliditeter.

Må være betydelige skader

At skadene må være betydelige vil si at de må til sammen utgjøre minst 15 % varig medisinsk invaliditet for å telle med i beregningen. Varig medisinsk invaliditet på mindre enn 15 % gir ikke rett til menerstatning. Etter prosenten er fastsatt utregnes erstatningen gruppevis. Varig medisinsk invaliditet i størrelsesorden 15-24 prosent tilhører gruppe 1, 25-34 prosent er gruppe 2, osv. 

Utmåling av ménerstatning

Utmåling av erstatningen skjer etter fast mønster. Erstatningen er fast innenfor en gruppe. Skadelidtes erstatning er derfor den samme enten invaliditetsprosenten er satt til 15 eller 24 %, men størrelsen varierer med alder og kjønn. Størrelsen på erstatningen reguleres også årlig gjennom økning i grunnbeløpet. Det endrer seg 1. mai hvert år. Vi passer derfor på å hensynta det ved oppgjør som tidsmessig ligger nær oppjusteringstidspunktet. 

I tillegg til beregning av prosent av grunnbeløpet, kommer som allerede nevnt faktorer som alder og kjønn, som også må hensyntas i beregningen. Som spesialiserte personskadeadvokater benytter vi et eget beregningsprogram som domstolene godtar for en fullstendig beregning.

Har du en personskade etter trafikkulykke eller arbeidsulykke, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. En advokat som jobber mye med personskade vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Du bør derfor kontakte advokat idag hvis det skal iberegnes erstatning i din sak.

 

Kontakt oss