Vi ser på hvordan man beregner erstatning for inntektstap etter en trafikkulykke.Vi ser på hvordan man beregner erstatning for inntektstap etter en trafikkulykke.

Inntektstap etter
trafikkulykke

Erstatning for inntektstap etter trafikkulykke

En erstatning etter trafikkulykke består av flere forskjellige erstatningsposter. I denne artikkelen går vi gjennom erstatning for inntektstap, slik at du kan se hvordan denne behandles hvis du har blitt skadet i trafikken.

Inntektstap som skyldes en trafikkulykke, skal erstattes. Tapet som oppstår fra ulykkestidspunktet fram til erstatningssaken avsluttes ved avtale eller domsavgjørelse, kalles påført inntektstap. Tapet som vil oppstå etter saken er avsluttet, kalles fremtidig inntektstap. Selv om begge tapspostene dreier seg om inntektstap, beregnes tapene forskjellig. Dette ser vi nærmere på i denne artikkelen. I tillegg må vi ta hensyn til om du vil komme til å få pensjonstap.

Påført inntektstap 

Vi ser først på hva som menes med påført inntektstap, og hvordan det beregnes. 

Tapsperiode 

Tapsperioden er fra ulykkestidspunktet og frem til oppgjørstidspunktet. Oppgjørstidspunktet er når saken avsluttes ved at det inngås en endelig sluttavtale om oppgjør med forsikringsselskapet eller domstidspunktet, hvis vi ikke kommer til enighet. De aller fleste saker løses ved avtale, etter forhandlinger med forsikringsselskapet.

Hva skal erstattes?

Det du skal ha erstattet er det økonomiske tapet du lider. For å finne ut det, må vi se på hva du ville hatt i inntekt dersom ulykken ikke hadde skjedd. Så må vi finne ut hva du har fått av ytelser etter at ulykken inntraff. Det er differansen som skal erstattes.

Bevis

Som bevis innhenter vi skattemeldinger for å se hva du har hatt i inntekter før skaden, og spør arbeidsgiver hva du ville hatt i inntekt hvis du fremdeles hadde vært i full jobb. Vi innhenter opplysninger fra NAV om ytelser derfra og eventuelt fra forsikringsslskap som håndterer kollektive pensjoner. Vi passer på hva vi skal innhente og forteller deg hvem av oss som skal innhente hva.

Beregning

Det er lovbestemt i skadeserstatningsloven § 3-1, første ledd, første punktum at det ved erstatningsutmålingen skal «gjøres fradrag for lønn under sykdom og  liknende ytelser, trygdeytelser, ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold… i den utstrekning den erstatningsansvarlige har betalt premien.». 

Kort fortalt betyr dette at man sammenligner hva situasjonen din ville vært hvis ulykken ikke hadde skjedd, med hva som er blitt situasjonen etter ulykken. Det er differansen mellom de to situasjonene som du har krav på å få erstatning for. 

Det er ikke mulig å regne ut tapet direkte, for det må tas hensyn til om du sparer reiseutgifter, om du har fagforeningspremie, pensjonspremie, eller for eksempel skattefordeler slik fiskere har. 

Vi setter tallene inn i et beregningsprogram, som er godkjent av begge parter og også brukes av domstolene. Det vi da kan være uenige om, er tallene vi setter inn i regneprogrammet. 

Skatteplikt

Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig som annen inntekt. Det er nettotapet (etter skatt) somskal erstattes, men fordi denne erstatningsposten er skattepliktig får du med pengene som skal innbetales som skatt. Det er deg selv som må innbetale skatten. Du kan enten vente på å få restskatt, eller snakke med kemneren og få kontonummer for å betale skatten på forskudd.

Når sender vi krav?

Tapet regnes ut for hele år når skattemeldingen for tapsåret foreligger, da får vi med alle tap som bonustap, overtidstap, osv og tap av feriepenger. Dersom det er for lenge for deg å vente til skattemeldingen for tapsåret er ferdig, kan vi gjøre en foreløpig beregning og be om utbetaling av et akonto beløp som avregnes når vi kan foreta den endelige beregningen. 

Fremtidig inntektstap 

Fremtidig inntektstap beregnes fra oppgjørstidspunktet og frem til pensjonsalder. 

Ved oppgjørstidspunktet er utgangspunktet at inntektene «fryses» når det gjelder den årlige indeksstigningen. Hvis du har en forventet karriere, eller konkrete karriereplaner, så tar vi hensyn til det. Det samme gjelder, dersom du i en periode mottar barnetilleg som du mister når barnet fyller 18 år.

Erstatningen kapitaliseres. Det er derfor ikke mulig å regne det årlige tapet og multiplisere det med antall tapsår. Hvordan det vil slå ut i din sak, vil vi som spesialiserte personskadeadvokater vise deg. 

Erstatning for fremtidig inntektstap er skattefri. Du kan gjerne bruke opp alle pengene den dagen du mottar oppgjøret, men beregningsteknisk er det lagt opp til at du skal ta ut det årlige tapet hvert år. Som en kompensasjon for den skatten du da vil få på renter og rentesrente og ved å ha formue i banken, gis det et påslag på erstatningen med utgangspunkt i 20 % tillegg. Det vil du få, selv om bruker pengene tidligere enn regnestykket legger opp til.

Pensjonstap

Å beregne pensjonstap er en veldig komplisert regneoperasjon. Vi innhenter såkalte serviceberegninger fra NAV og fra forsikringsselskaper, dersom du vil komme til å motta kollektive pensjonsytelser. Beregningene tar hensyn til når pensjonene kommer til utbetaling med og uten skade og hva du vil tape i pensjonspoeng. Vi har gått egne kurs for å kunne foreta disse kompliserte beregningene. Også denne erstatningsposten er fritatt for inntektsbeskatning.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss