Erstatning for skattulempe

Erstatning for skatteulempe

Skattulempen skal dekke skattekrav på erstatningen din. Høyesterett har satt retningslinjer for hvordan denne skal beregnes.

Skatteulempe er en erstatningspost som er et tillegg til erstatningen din knyttet opp mot erstatningsposter for fremtidig tap. Erstatning for fremtidig inntektstap og fremtidige utgifter er skattefrie i forhild til inntektsskatt. Det vil imidlertid påløpe skatt på renteinntektene og formuen som disse erstatningspostene vil gi deg i fremtiden. Dette er en skatteulempe, som er gjenstand for erstatning.

I en dom fra Høyesterettfra desember 2014, så fastsettes skatteulempen som hovedregel til 20%. Dette er en reduksjon fra det tidligere utgangspunktet på 25%, og skattulempen er med dette matematisk blitt redusert i forhold til hva som tidligere var gjeldende. Isolert sett gjør dette dermed at de skadelidte vil få mindre i erstatning for denne erstatningsposten enn hva som var tilfellet tidligere. Dette må ses i sammenheng med at Høyesterett i denne dommen ogå reduserte kapitaliseringsrenten fra 5% til 4%, og at dette gir en høyere erstatning for de skadelidte. Denne økningen ble det kompensert for ved at skattulempen ble redusert.

Høyesterett gjør det imidlertid lettere for de skadelidte å oppnå utgangspunktet på 20% enn hva som var tilfelle tidligere mens utgangspunktet var 25%. Tidligere var det slik at forsikringsselskapet bare trengte konkrete holdepunkter for å fravike utgangspunktet på 25%. I realiteten ble mange personskadesaker løst med en skattulempe som lå vesentlig lavere enn de 25% som Høyeseterett hadde satt som utgangspunkt. I dommen fra 2014 endres imidlertid dette slik at det nå må sterke grunner til for å fravike utgangspunktet på 20%. Ved å skjerpe vilkåret for å gjøre unntak fra 20% skatteulempe, så kan dommen i realiteten på dette punkt også vise seg å være en positiv utvikling for den som har fått personskade.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss