Prolaps
etter trafikkulykke

Prolaps etter ulykke i trafikken

Prolaps etter en trafikkulykke kan gi krav på erstatning. Du har i prinsippet krav på å få erstattet det tapet som skaden har påført deg, men prosessen frem mot å faktisk få denne erstatningen kan være både lang og vanskelig.


Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med advokat her for å få bistand fra erfarne spesialister.

Forsikringsselskapet vil prøve å unngå å gi erstatning

Det er vanskelig å si noe konkret om hva du kan kreve i erstatning for trafikkskaden uten at man går inn i din sak og ser på dine konkrete forutsetninger. Det kan også være en lang og kronglete vei å fremme krav til forsikringsselskapet på egen hånd.

Bakgrunnen for dette er at forsikringsselskapene har en grunnleggende innstilling om at prolaps som regel ikke skyldes ulykker, men er noe alle kan utsettes for uten noen ytre årsak. Forsikringsselskapene vil vise til sine leger og deres uttalelser for dette, og du må imøtegå dette på en måte som overbeviser selskapet om at det kan tape erstatningssaken hvis den kommer for domstolene. Dette er noe en advokat kan hjelpe deg med, hvis vedkommende er spesialisert i personskade- og erstatningsrett.

Medisinsk dokumentasjon kan være avgjørende

Forsikringsselskapet vil gjerne anføre at prolaps ikke kan være utløst av ulykken, og at det er mange som får prolaps og andre ryggplager etter en trafikkulykke uten at det skyldes noe konkret. Dersom du blir møtt med denne type anførsler så vil den medisinske dokumentasjonen i din sak kunne være helt avgjørende. Det er derfor viktig at du oppsøker lege tidlig etter trafikkulykken, og opprettholder kontakt med lege gjennom hele erstatningssaken, slik at du kan dokumentere hvordan din helsemessige utvikling har vært siden ulykken skjedde.

Forsikringsselskapets krav til symptomutviklingen

Forsikringsselskapet kan anføre at en prolaps må følge noen bestemte punkter i symptomutviklingen for at den skal kunne danne grunnlag for erstatningsoppgjør:

  • Trafikkulykken må ha tilstrekkelig skadeevne
  • Det må foreligge akuttsymptomer, innen 72 timer fra ulykkestidspunktet
  • Det må foreligge brosymptomer
  • Skadeutviklingen må være i henhold til alminnelig akseptert medisinsk viten

Det er viktig å merke seg at disse punktene er alminnelige utgangspunkter for hvordan en skade antas å utvikle seg etter trafikkulykken, men de er ikke vilkår når det kommer til andre typer skader enn whiplash/nakkesleng. Dette viser viktigheten av å få god bistand, slik at selskapets standpunkt blir imøtegått på en best mulig måte.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss