personskadesiden

Prolaps
etter trafikkulykke

Prolaps

Prolaps etter en trafikkulykke kan gi krav på erstatning. Du har i prinsippet krav på å få erstattet det tapet som skaden har påført deg, men prosessen frem mot å faktisk få denne erstatningen kan være både lang og vanskelig. Vi anbefaler deg derfor å kontakt advokat via Personskadesiden, hvor du kan få bistand fra erfarne advokater.

Det er vanskelig å si noe konkret om hva du kan kreve i erstatning for trafikkskaden uten at man går inn i din sak og ser på dine konkrete forutsetninger. Dette er noe en advokat kan hjelpe deg med, hvis vedkommende er spesialisert i personskade- og erstatningsrett.

Forsikringsselskapet vil gjerne anføre at prolaps ikke kan være utløst av ulykken, og at det er mange som får prolaps og andre ryggplager uten at det skyldes noe konkret. Hvis du blir møtt med denne type anførsler så vil den medisinske dokumentasjonen i din sak kunne være helt avgjørende. Det er derfor viktig at du oppsøker lege tidlig og opprettholder kontakt med lege gjennom hele erstatningssaken, slik at du kan dokumentere hvordan din helsemessige utvikling har vært siden ulykken skjedde.

Det hender seg at forsikringsselskapet anfører at en prolaps må følge en bestemt oppskrift i symptomutviklingen for at den skal kunne danne grunnlag for erstatningsoppgjør:

  • Ulykken må ha tilstrekkelig skadeevne
  • Det må foreligge akuttsymptomer, innen 72 timer fra ulykkestidspunktet
  • Det må foreligge brosymptomer
  • Skadeutviklingen må være i henhold til alminnelig akseptert medisinsk viten

Det er viktig å merke seg at disse punktene er alminnelige utgangspunkter for hvordan en skade antas å utvikle seg, men de er ikke vilkår når det kommer til andre typer skader enn whiplash/nakkesleng.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss