Krav til årsakssammenheng
ved trafikkskade

Årsakssammenheng ved trafikkskade

- Kravet til årsakssammenheng er ofte vanskeligere enn det kan se ut som, forklarer advokat Anne Grethe Kjelland i Advokatfirmaet Robertsen. Hun har jobbet i mange år som advokat i trafikkskade- og erstatningssaker.

- Spørsmålet om årsakssammenheng er selve inngangsbilletten for å ha rett til erstatning, og det er her den første og ofte største krigen mot forsikringsselskapene står. Så innledningsvis vil jeg presisere at enhver som er skadet i trafikken, har behov for hjelp fra spesialisert personskadeadvokat for ikke å bli slått av banen allerede i første runde, sier advokat Kjelland.

- Etter mange års praksis som personskadeadvokat, møter jeg ofte klienter som sier at det ikke er tvil om at skadene og tapet skyldes ulykken.  Jeg forstår godt deres tankegang, men juristene har nok gjort dette mer komplisert enn det en kan tenke seg til. 

Spørsmålet om årsakssammenheng må besvares med ja for at den som er skadet har krav på erstatning. Spørsmålet drøftes i to omganger, både om det er faktisk årsakssammenheng og om det er rettslig årsakssammenheng. 

Faktisk årsakssammenheng 

I drøftelsen om det er faktisk årsakssammenheng juridisk-medisinsk må det svares ja på at det sammenheng mellom ulykken og de medisinske skadene. Det er den juridisk-medisinske årsaksdrøftelsen. 

Skadene kan være fysiske og/eller psykiske. Ved konstaterbare skader er det lett å svare på om årsakskravet er oppfylt. For eksempel hvis den som er skadet har mistet en arm eller brukket ryggen. Det er synlige skader, enten ved selvsyn eller på røntgen. 

Vanskeligere er det ofte når skadene ikke er synlige på samme måte. Da er det gjennom rettspraksis utviklet flere vilkår som må være oppfylt. Det er i dag to høyesterettsavgjørelser som danner gjeldende rett, og som angir kriteriene som må vurderes. Vilkårene kan leses direkte ut av dommene, men hvordan disse brukes og tolkes, må ses i sammenheng og tolkes individuelt i forhold til hver enkelt sak. Her trenger du en erfaren personskadeadvokat som kan fortelle deg hvordan kriteriene slår ut for deg. 

I korthet kan kriteriene listes opp slik:

  • det må foreligge skadeevne i skadeøyeblikket
  • plagene må i utgangspunktet være oppstått relativt kort tid etter skadehendelsen
  • de må være jevnlig journalført i en nærmere angitt periode 
  • ikke bare være en fortsettelse av tidligere plager 
  • utviklingen må følge medisinsk forklarlig utvikling. 

Hvis det svares ja på spørsmålet om det foreligger juridisk-medisinsk årsakssammenheng, kan du ha krav på erstatning for de fysiske og psykiske skadene slik som menerstatning og oppreisning

I tillegg til erstatning for selve skadene på kroppen, kan du ha krav på erstatning for økonomisk tap. Igjen må det svares ja på at det er årsakssammenheng. Nå mellom de medisinske skadene og det økonomiske tapet. Det er en juridisk-økonomisk drøftelse. 

Det kan oppstå økonomisk tap fordi du får merutgifter på grunn av skadene, får utgifter til hjelp i hjemmet eller har inntektstap. Det er vanlig at det økonomiske årsaksspørsmålet besvares med ja når det medisinske årsakskravet er oppfylt. Et eksempel på at det ikke er oppfylt, er dersom den som er skadet har søkt uføretrygd like før ulykken skjer. Da er det ikke noe forskjell i inntektssituasjonen med og uten ulykken, men det kan likevel være årsakssammenheng med andre økonomiske erstatningsposter. Derfor må hver erstatningspost vurderes for seg. Det som er beskrevet så langt kan beskrives slik:

Rettslig årsakssammenheng

Utgangspunktet er at kravet til årsakssammenheng er oppfylt hvis skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte. 

Hvis den som er skadet er særlig sårbar, for eksempel på grunn av svakhet i ryggen som ligger der og ikke tidligere har gitt plager, så må denne svakheten ses bort fra selv om den forsterket skadeomfanget. Forsikringsselskapet «må ta skadelidte som han eller hun er» og dekke hele tapet.

Det er likevel unntak fra hovedregelen, som kan frita forsikringsselskapet for ansvar. Dette er kompliserte regler, som skal tolkes i henhold til hvordan Høyesterett har sagt at reglene skal tolkes. Dette er gode grunner til å velge spesialiserte advokater til å hjelpe deg i din sak. 

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker, og som godt vet hvordan spørsmålene om årsakssammenheng skal forstås. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss