Det stilles ofte krav til kreftene som er involvert i en trafikkulykke for at det skal gis erstatning.Det stilles ofte krav til kreftene som er involvert i en trafikkulykke for at det skal gis erstatning.

Skadeevne ved
trafikkulykke

Trafikkulykkens skadeevne

Det må ha vært en viss kraft involvert i en trafikkulykke for at den skal kunne forårsake varige skader på kroppen. Vi ser nærmere på hvilke krav som stilles til dette, og hvilken betydning det kan ha for ditt krav om erstatning.

Etter en trafikkulykke må det kartlegges hva som faktisk har skjedd. I vårt arbeid med erstatningssaker, så finner vi ut av det ved å innhente det som finnes av politidokumenter, skaderapporter, takstrapporter, avisutklipp, vitneutsagn, og annet for å få et så korrekt bilde som mulig.

I den konkrete bevisvurderingen av hva som faktisk har skjedd må det klarlegges hvilken hastighetsendring som skadelidte ble utsatt for. 

Det er viktig å være klar over at forsikringsselskapene ofte prøver å sette grenser for hvilke krefter som må ha vært involvert uten at individuelle hensyn er tatt. Selskapene engasjerer ofte ingeniører som rekonstruerer kollisjonen når de mener den har hatt ingen eller liten skadeevne. Det gjør selskapene for å kunne avslå erstatningskrav. Vi ser imidlertid ofte at også ulykker med beskjedne krefter involvert kan gi alvorlige skadevirkninger. Da oppstår det diskusjoner med forsikringsselskapene, og du har behov for hjelp fra erfaren skadeadvokat.

Ingeniører kan riktignok rekonstruere hendelsesforløp, som ledd i å belyse hastighetsendringer, akselerasjonskrefter mv. Men slike rekonstruksjoner kaster først og fremst lys over hastighetsendringene som kjøretøyene (bilene) har vært utsatt for, ikke personene som sitter i dem. 

Skader på bil og person må vurderes etter ulike kriterier

Studier viser at det ofte er en sammenheng mellom kreftene på kjøretøyet og fører/passasjer. I en personskadesak er det likevel og naturlig nok flere momenter som er avgjørende for hvor store skader som kan påføres personene i bilen. Piskesnertbevegelsen kan gjøre at kreftene på personen (nakken) er større enn kreftene på kjøretøyet, og da kan det oppstå en whiplash-skade.

I skadeevnevurderingen må det også justeres for den individuelle skadeevnen. Det vil si konkrete forhold som bidrar til å flytte grensen for hva som har skadeevne. Det kan dreie seg om forhold ved bilen (bl.a. bilsetets egenskaper og om nakkestøtten var riktig innstilt).

Andre forhold som må hensyntas er for eksempel stillingen på skadelidtes hode i kollisjonsøyeblikket. Kanskje mor snur seg og ser etter barna i baksetet og får en sidelengs piskeslengbevegelse. Det spiller også inn om skadelidte var forberedt på støtet eller ikke. Medisinsk forskning viser at det lettere oppstår skader på en person med lang og tynn hals enn på en person med kortere og kraftigere fysikk.

En person som var særlig sårbar grunnet f.eks. tidligere svekkelser i nakkevirvelsøylen, kan komme mye mer uheldig ut enn en som fra før ikke hadde noen sårbarhetsfaktorer.  I Sosial- og helsedirektoratets rapport «Nakkeslengassosierte nakkeskader» påpekes det at flere faktorer, der både individuelle sårbarhetsfaktorer som for eksempel høy alder og tidligere plager kan være kjennetegn på at selve skaden og pasientens reaksjoner på og mestringen av skadene spiller inn.

Bør jeg bruke advokat etter trafikkulykke?

Forsikringsselskapene har egne avdelinger, med dyktige advokater og saksbehandlere som jobber målrettet for å redusere erstatningsansvaret i de enkelte saker. En dyktig advokat med erfaring med personskadesaker vil orientere deg om hvordan du bør forholde deg for å få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss