Hva kan du kreve
i erstatning etter personskade?

Erstatning ved personskade
- hva kan du kreve?

Blir du skadet i en trafikkulykke eller en arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning. Men hva kan du egentlig kreve etter en personskade? Advokat Ida Holte har skrevet litt om dette her.

For å ha krav på erstatning må du ha blitt utsatt for en ulykke som har påført deg en skade, skaden må ha påført deg et økonomisk tap og noen andre enn deg må være ansvarlig for ulykken. Personskadebegrepet omfatter både fysiske og psykiske skader. 

Hvilke erstatningsposter gjelder?

Hva du kan kreve i erstatning, er regulert i skadeerstatningsloven. Etter skadeerstatningsloven § 3-1 skal erstatningen «dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden.»

Dette innebærer at du som skadelidt har krav på full erstatning for det økonomiske tapet som skyldes personskaden. Erstatningen beregnes som utgangspunkt individuelt, og den vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter: 

Ménerstatning

For å ha krav på ménerstatning, må du ha blitt påført en varig skade. En ménerstatning beregnes matematisk ut fra hvordan spesialisten har vurdert din medisinske invaliditetsgrad. Som utgangspunkt er det et krav om at den varige medisinske invaliditetsgraden du har, er på 15 % eller mer.

Erstatning for utgifter

Påførte og fremtidige utgifter, vil si utgifter som skaden har påført deg. Det er imidlertid et krav om at utgiftene som følge av skaden er rimelige og nødvendige og du har som skadelidt et ansvar for å prøve å begrense tapet. Utgiftene må også være en påregnelig følge av skaden som har oppstått. Dersom du som skadelidt har fått dekket utgifter av det offentlige, ved for eksempel dekking av behandlingsutgifter, skal dette trekkes fra summen for det økonomiske tapet. Årsaken til dette er at skadelidte har krav på full erstatning, men ikke «dobbel» erstatning.

Merk at ved trafikkskader og yrkesskader, så dekkes utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Det vil derfor som regel lønne seg å bruke en spesialisert advokat i slike saker.

Inntektstap

Videre har du krav på erstatning for ditt påførte og fremtidige inntektstap. Du må imidlertid også her begrense tapet i den utstrekning det er mulig for deg. Du kan også kreve erstatning for pensjonstap, dersom inntektstapet medfører at du får redusert antallet pensjonspoeng.

Arbeid i hjemmet

Skaden kan også gjøre det vanskelig å utføre hjemmearbeid, og utgifter til å leie inn slik hjelp, kan også kreves erstattet. Dette kan både være tyngre vedlikehold i boligen og vanlig husarbeid.

Merk at du bare kan kreve erstatning for tapt evne til arbeidsoppgaver i hjemmet som du faktisk utførte før du ble skadet.

Oppreisning

Avslutningsvis kan det i noen saker kreves oppreisning. Det er et vilkår for å få oppreisning at skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Krav om oppreisning kan du rette direkte mot skadevolderen, men du trenger ikke alltid å forholde deg direkte overfor den som har forårsaket skaden i alle tilfeller. I trafikkskadesaker kan du kreve oppreisning fra forsikringsselskapet. I voldsoffersaker kan du kreve oppreisning fra «Kontoret for Voldsoffererstatning». I pasientskadesaker og i yrkesskadesaker er du imidlertid nødt til å kreve oppreisning direkte fra skadevolder.

Forsørgertap

Nærstående kan i noen tilfeller kreve forsørgertapserstatning, dersom en forsørger har omkommet i en ulykke. Du kan lese mer om forsørgertapserstatning her.

Les mer om erstatning ved personskade her.

Vi har lang erfaring med personskadesaker, og er godt vant til å forhandle med forsikringsselskapene til det beste for våre klienter. 

Hvis du har flere spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss. Som advokater har vi egne beregningsprogrammer, som bidrar til å regne ut riktig erstatning. 

Kontakt oss