Grunnerstatning

Grunnerstatning

Hva er grunnerstatning, og hvordan beregnes denne erstatningsposten?

Grunnerstatning er begrepet man bruker om erstatning for fremtidig inntektstap ved yrkesskade. Beregning av grunnerstatning er en langt mer tabellmessig erstatningsberegning, og grunnerstatningen beregnes dermed ikke like individuell som tilfellet er med eksempelvis erstatningskrav for fremtidig inntektstap etter trafikkulykker.

Tanken bak en sånn standardisert løsning for grunnerstatningen er at den som får en yrkesskade er tjent med at beregningen gjøres på en rask og ukomplisert måte, og dermed skal kunne få erstatningen hurtigere enn hvis erstatningen beregnes individuelt. Enkelte av de som har fått yrkesskade vil også komme bedre ut av det enn ved en individuell beregning. Mange vil imidlertid oppleve at de ikke får sitt reelle økonomiske tap erstattet fullt ut.

Ved å etablere en slik standardisert beregningsmetode for grunnerstatningen har også selskapene en klar oppfordring til å argumentere for at mest mulig av andre erstatningen skal omfattes av grunnerstatningen. Dette har forsikringsbransjen eksempelvis lykkes med når det gjelder tapt evne til arbeid i hjemmet, som etter rettspraksis anses som en del av grunnerstatningen. Ved trafikkulykker er dette en egen erstatningspost som kommer i tillegg til den individuelt beregnede erstatningen for fremtidig inntektstap.

Den som får en yrkesskade kan dermed risikere at erstatningen ikke dekker helt opp for inntektstapet, og at det i tillegg blir utgifter til å leie inn hjelp i hjemmet som man ikke får dekket gjennom grunnerstatningen. Det lønner seg derfor å komme i kontakt med advokat i erstatningssaken, slik at du kan få hjelp til å få en bedre erstatning enn hva selskapet innledningsvis tilbyr.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss