Forsinket diagnose kan gi krav på erstatning.Forsinket diagnose kan gi krav på erstatning.

Lurer du på om du har en sak?

Erstatning etter forsinket diagnose

Forsinket diagnose kan gi alvorlige skadefølger, og helseproblemer. Særlig vil dette gjelde hvis diagnosen er alvorlig, slik som ved kreft. Den som har fått en forsinket diagnose, kan ha krav på erstatning for den skaden som forsinkelsen gir.

De fleste av oss oppsøker lege hvis vi mistenker at vi er blitt syke. Noen ganger skjer det dessverre at legen ikke oppdager sykdommen på det tidspunktet han eller hun burde, og at sykdommen eller tilstanden derfor blir verre enn den burde ha blitt. Hvis dette skjer, kan man ha rett på erstatning for forsinket diagnose. Det følger nemlig av pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a at en en pasient har rett til erstatning hvis skaden skyldes svikt i forbindelse med utredning og diagnostisering av en lidelse/sykdom. Les mer om pasientskadeloven her.


Hva er en forsinket diagnose?

Det som skal vurderes er om sykdommen eller lidelsen burde ha vært oppdaget tidligere, ut fra hvilke forventninger man kan stille til vanlig god praksis. 

Dette betyr f.eks. at utredningen og diagnostikken hos fastlegen skal skje i henhold til alminnelige retningslinjer for fastleger. Dette vil være annerledes enn hva som kan forventes av en som er spesialist på det aktuelle området, og som det vil stilles strengere krav til. Som pasient skal du imidlertid kunne forvente at fastlegen din har god kunnskap om ulike symptomer som kan tyde på alvorlig sykdom, slik at du henvises  videre til utredning hos spesialisthelsetjenesten. 

Legenes  vurdering skal gjøres på bakgrunn av god medisinsk bakgrunnskunnskap og basert på de konkrete symptomene som du har beskrevet sammen med din tidligere sykehistorie. Pass derfor på at det blir skrevet ned i journalen din nøyaktig hvilke symptomer du opplever, og be gjerne om å få med deg en utskrift av journalnotatet når du forlater legekontoret. 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


Hva gjør du hvis du tror at du har fått en forsinket diagnose?

En forsinket diagnose vil kunne gi deg rett til erstatning. Hvis du mener at det har skjedd en feil med utredning og diagnostisering av deg som har gitt en forsinkelse i diagnostiseringen, skal du melde dette til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE er et offentlig forvaltningsorgan som utreder saken din og tar stilling til om du har fått en pasientskade i lovens forstand.


Hva kan du kreve i erstatning?

Hvis NPE er enig med deg i at du har har fått en pasientskade, vil arbeidet med å beregne erstatningskravet ditt begynne. Kravet ditt skal beregnes ut fra hvordan skaden påvirker deg, og derfor vil erstatningsbeløpene variere stort fra sak til sak. Aktuelle erstatningsposter kan være

Hvilke erstatningsposter som er aktuelle for deg, kan du finne ut av ved hjelp av våre advokater.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.
 

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss