Dette bør du vite om Pasientskadeloven


Pasientskadesaker er regulert i pasientskadeloven. Her er det bestemt hvilke typer skader omfattes, under hvilke omstendigheter, og regler om saksbehandling.  

Her er et utvalg av viktige bestemmelser i Pasientskadeloven: 

Passkl. § 2: Bestemmelsen angir vilkårene for et erstatningskrav etter en pasientskade. De må alle være oppfylt for å ha krav på erstatning. Det må for det første foreligge et økonomisk tap, og dette må være som følge av en pasientskade. Videre må skaden skyldes svikt ved ytelsen, teknisk svikt, smitte eller infeksjon, vaksinasjon. 

§ 5: Foreldelse av erstatningskrav. Erstatning ved pasientskade foreldes etter 3 år i tråd med alminnelige foreldelsesregler. Fristen begynner ikke nødvendigvis å løpe fra du ble påført skaden, men fra den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Etter dette er kravet foreldet, og kan ikke lenger fremsettes. Fristen avbrytes ved melding av krav til Norsk pasientskadeerstatning(NPE).  

§ 9: Fremsetting av krav. Bestemmelsen regulerer hvordan et erstatningskrav for pasientskade skal fremsettes. Det gjøres ved å melde et krav til Norsk Pasientskaderstatning

§ 18: Domstolsprøving: Bestemmelsen angir hvilke muligheter som foreligger dersom det blir avslag fra både NPE og Pasientskadenemnda. Da kan kravet reises for domstolene. Det vil i praksis si at man går til sak mot Pasientskadenemda for å få gjennomslag for kravet. 

Våre advokater har lang erfaring fra saker om erstatning etter pasientskade - les mer om hva vi kan bistå med her.