Forsørgertapserstatning
- hvem kan få, og hvordan?

Erstatning for forsørgertap

Alvorlige trafikkulykker og arbeidsulykker kan medføre dødsfall. Hvis den som døde i ulykken forsørget noen andre, kan de etterlatte ha krav på forsørgertapserstatning. Vi ser nærmere på dette erstatningskravet og når det er aktuelt.

For at etterlatte skal ha rett til forsørgertapserstatning, er det et vilkår at det foreligger årsakssammenheng mellom ulykken og forsørgertapet. Formålet er å erstatte de økonomiske konsekvensene av dødsfallet, og etterlatte kan i tillegg ha krav på en omsorgserstatning.

Hvem kan få forsørgertapserstatning?

For å ha rett til erstatning for tap av forsørger, må de etterlatte ved dødsfallet være «helt eller delvis forsørget» av den som døde. Det avgjørende er hvem avdøde faktisk forsørget. Dette er presisert i en rettsavgjørelse, hvor en uførepensjonert og hjemmeværende enslig mor ble drept i en møteulykke ved Biri. Etter trafikkulykken bodde sønnen på fire år hos sin mormor, før faren overtok omsorgen. Dommeren uttalte at «bestemmelsens første ledd knytter stillingen som erstatningsberettiget til den faktiske forsørging ved dødsfallet». Moren ble ansett som sønnens forsørger, selv om andre familiemedlemmer etter dødsfallet hadde overtatt forsørgerrollen. 

Likestilt med forsørgelse er situasjoner hvor avdøde ikke forsørget etterlatte på dødstidspunktet, men hvor disse «i nær framtid kunne pårekne forsørging». Det kan for eksempel være at den ene av samlivspartnerne studerte mens den andre arbeidet, og hvor de hadde en felles forutsetning om at de senere skulle bytte. Tilsvarende vil gjelde hvor far dør mens mor er gravid. Det ufødte barnet vil da ha krav på forsørgertapserstatning, forutsatt at avdøde rent faktisk ville bidratt til forsørgelsen. Dette beror på en bevisvurdering, hvor det etter forarbeidene «kreves at det er en klar påregnelighet for at avdøde ville ha forsørget den som krever forsørgererstatning».

Siden det avgjørende er den faktiske forsørgelsen, beror det på en konkret vurdering om erstatningssøkeren har rett til erstatning. Det er uten betydning om avdøde hadde en rettslig forsørgelsesplikt. Konsekvensen er at en videre krets enn avdødes ektefelle og barn kan ha rett til forsørgertapserstatning. Også foreldre, samboere, søsken, slektninger, venner, fosterbarn og liknende kan kreve forsørgertapserstatning, forutsatt at vedkommende faktisk ble (eller ville blitt) forsørget av avdøde. På den annen side har etterlatte ikke rett til forsørgertapserstatning dersom avdøde, på tross av sin rettslige plikt, rent faktisk ikke bidro til forsørgelsen. 

Den konkrete utmålingen

Avdødes forsørgelse kan ha bestått i en pengeinnsats og/eller hjemme- og omsorgsarbeid. De to forsørgelsesmåtene korresponderer med de to hovedelementene i forsørgertapserstatningen. Erstatning skal kompensere for bortfallet av avdødes forsørgelse i form av pengebidrag, og dekke verdien av avdødes hjemmearbeid og omsorg.

Innsats i form av penger 

De etterlatte har rett til full erstatning for det forsørgertapet som har oppstått. Erstatningen skal fastsettes ut fra hensynet til forsørgelsens omfang og den etterlattes muligheter for selv å bidra til sin egen forsørging. 

Henvisningen til forsørgelsens omfang betyr at gjenlevende i utgangspunktet skal kunne opprettholde sin tilvante levestandard så langt denne er et resultat av avdødes forsørgelse. 

Utmålingen er skjønnsmessig, men skjønnet er konkretisert gjennom blant annet rettspraksis. Det skal fastsette et gjennomsnittlig årstap på gjenlevendes hånd, eventuelt i form av en gradvis endring i årstapet over tid. Tapet skal beregnes etter den såkalte nettometoden. Det vil si at man må sammenlikne familiens netto disponible inntekt, etter betaling av skatt og faste utgifter, før dødsfallet og etter dødsfallet. Reduksjonen i disponibel inntekt utgjør det erstatningsmessige tapet. 

Omsorgs-/hjemmearbeidstap

Den avdøde kan ha bidratt med arbeid i hjemmet, herunder omsorg for barn. Det utgjør forsørgertapserstatningens andre hovedkomponent.

Det er kun den delen av avdødes hjemme- og omsorgsarbeid som består i forsørgelse, som er erstatningsvernet. Verdien av omsorgsarbeidet vurderes ut fra barnets alder. I Bastrup-dommen ble hjemme- og omsorgsarbeidet verdivurdert til 50 000 kroner årlig fram til barnet fylte ti år (i 1998 kroner). Fra sønnen fylte ti år frem til han ble 19 år, ble det årlige arbeidet verdsatt til 25 000 kroner. Det ble ikke gitt Bastrup-tillegg for tiden etter at sønnen fylte 19 år. Retten vektla behovet for tilsyn med barnet og nødvendigheten av å kunne kjøpe tjenester til hjelp i hjemmet. 

Tapsperioden

Hvor lang tidsperiode det skal tilkjennes forsørgertapserstatning for, beror på en konkret vurdering av to hovedfaktorer.

Den ene faktoren er etterlattes alder og evne til selvforsørgelse. Forsørgertapserstatningen skal fastsettes for hver enkelt etterlatt, og derfor må også tapsperioden vurderes individuelt. For gjenlevende samlivspartner er tapsperiodens endepunkt det året vedkommende er ferdig med utdannelse eller andre rimelige tiltak for å komme ut i arbeidslivet. For barn legges i utgangspunktet det året de fyller 19 år til grunn som endepunkt for perioden. 

Den andre faktoren er forhold ved avdøde. Den aktuelle tapsperioden kan tidsbegrenses på grunn av avdødes alder eller helsetilstand. Særlig i pasientskadesakene foreligger det i en del tilfeller konkrete holdepunkter for at skadelidtes grunnlidelse på et tidspunkt ville satt begrensninger på forsørgerevnen (altså uavhengig av ansvarshendelsen). 

Kort om begravelsesutgifter  

Begravelsesutgifter omfatter direkte kostnader ved selve gravferden, men også «andre utgifter» slik som reiseutgifter og bespisning innen en rimelighetsgrense. 

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss