Hva kan du kreve
i erstatning for trafikkskade?

Merutgifter og hjemmearbeidstap

Etter en trafikkulykke får den skadde ofte utgifter som ikke var til stede før skadehendelsen, og må ofte ha hjelp i hjemmet til arbeidsoppgaver de selv gjorde før trafikkskaden. Vi ser på hvordan disse postene beregnes når det skal kreves erstatning etter ulykken.

Hvis du har fått en personskade, kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder både om du har fått en trafikkskade eller en yrkesskade. Erstatningskravet fremmer du overfor det forsikringsselskapet som er ansvarlig for din personskade, og det vil også gjelde for krav om erstatning for økte utgifter og hjemmearbeidstap.

Denne artikkelen ble skrevet av vår advokat og ass.partner Anne Grethe Kjelland, og det er bare å kontakte henne eller en av våre andre advokater hvis du lurer på noe i din sak etter å ha lest  artikkelen.

Påførte merutgifter ved trafikkskade

Vi ser først på det påførte tapet. For påførte merutgifter foreldes krav som utgangspunkt etter tre år.

Tapsperiode

Tapsperioden er fra ulykken frem til oppgjørstidspunktet. Oppgjørstidspunktet er når saken avsluttes ved at det inngås en endelig sluttavtale om oppgjør med forsikringsselskapet eller domstidspunktet, dersom vi ikke kommer til enighet. De aller fleste saker løses ved avtale.

Hva skal erstattes?

Det er de konkrete merutgiftene som skal erstattes innen rammen av hva som er «rimelig og nødvendig». Denne «rimelig og nødvendig»-standarden er utviklet i rettspraksis og setter en grense for hva og hvor mye som kan kreves dekket. Hvor grensen går, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Erfarne skadeadvokater vil ha en «innebygd fingerspissfølelse» og kunne veilede deg i din sak. Eksempler på typiske merutgifter ved trafikkskade kan være

  • Pleie- og omsorgsutgifter
  • Boligutgifter
  • Transportutgifter
  • Behandlingsutgifter
  • Pleie- og omsorgsutgifter
  • Medikamenter
  • Dekkskift

Pleie- og omsorgsutgifter

Skadelidte med mer alvorlige skader har ofte et pleie- og omsorgsbehov. Dette er skadelidte med lammelser, hjerneskader, rygglidelser, synsvansker for å nevne noen alvorlige skadetyper. Felles er at skadene medfører behov for hjelp til forflytning, assistanse ved turer, egenomsorg og annen tilrettelegging og tilsyn.

Boligutgifter

Boligutgifter er noe annet det vi kaller hjemmearbeidstap, og kan relatere seg til ombygging av egen bolig eller nyanskaffelse. Her må vi gå konkret til verks og se på hva som er mest hensiktsmessig, rimelig og praktisk gjennomførbart. Eksempler på merutgifter i forbindelse med bolig, er at skadelidte sitter i rullestol og det er behov for ombygging av bad eller fjerning av dørstokker, lage bredere døråpninger, bygge trappeheis, ha gulvvarme, direkte adkomst til garasje, osv. 

Transportutgifter

Skadelidte med en trafikkskade kan ha transportbehov utover det som var tilfelle før ulykken. Det kan være nødvendig med spesialbygd bil, ombygging til automatgear, eller penger til drosjeutgifter for å nevne noen eksempler. Dette er erstatningsrettslig vernet når merutgiften er nødvendig for at skadelidte skal kunne foreta innkjøp, frakte barn til og fra fritidsaktiviteter og opprettholde kontakt med familie og venner.

Behandlingsutgifter 

Som hovedregel må skadelidte benytte det offentlige, refusjonsberettigede tilbudet før erstatning kan kreves. Du vil da få dekket egenandeler til frikortgrensene og eventuelle behandlinger som ikke dekkes av det offentlige. Når du har fått frikort betaler du ikke lenger egenandeler. 

Hvis du går til lege, fysioterapeut, kiroptaktor eller annen behandler som ikke har avtale med NAV, men kunne fått samme behandling av noen som har avtale med NAV, erstattes normalt et beløp tilsvarende egenandelene som om behandleren hadde hatt avtale med NAV. Unntak kan gjøres når det er nødvendig med rask behandling og det offentlige tilbudet ikke kan dekke behovet. Jeg vil råde deg til å få slike utgifter forhåndsgodkjent av forsikringsselskapet, hvis du ikke vil pådra deg utgifter du ikke er sikker på å få erstatning for.

Medikamenter 

Smertestillende medikamenter som du selv må betale for, vil du kunne få refundert innen rimelighetens grenser. Det gjelder typisk utgifter til Paracet, Ibux, og lignende som du ikke hadde brukt hvis ikke trafikkulykken hadde skjedd.

Dekkskift

Dersom du før trafikkulykken selv skiftet dekk på bilen, men nå må ha hjelp til det regnes det inn to årlige dekkskift. Hvis du ikke selv skiftet dekk på bilen, har ikke trafikkskaden medført noen endring for deg, og da har du heller ikke noe krav på erstatning for dette.

Bevis

For å legge frem bevis for merutgiftene er det smart å spare på kvitteringer, men medisinsk dokumentasjon vil også være tilstrekkelige bevis.

Påført hjemmearbeidstap


Tapsperiode

Tapsperioden er fra trafikkulykken frem til oppgjørstidspunktet. Oppgjørstidspunktet er når saken avsluttes ved at det inngås en endelig sluttavtale om oppgjør med forsikringsselskapet eller domstidspunktet, dersom vi ikke kommer til enighet. De aller fleste saker løses ved avtale. For påført hjemmearbeidstap foreldes krav som utgangspunkt etter tre år.

Hva skal erstattes?

Det som skal erstattes er det du gjorde av hjemmearbeid før trafikkulykken, men som du nå må få hjelp til. I kjernen av dekningsområdet ligger det typiske husholdsarbeidet, som renhold, innkjøp, matlaging og klesvask. 

Utgangspunktet er at alle offentlige ytelser skal være undersøkt og benyttet før du kan be forsikringsselskapet om erstatning. Det vil for denne typen hjemmearbeid si at du bør søke Pleie-Omsorgsavdelingen i kommunen om hjelp. Dersom du får hjemmehjelp, må du betale egenandeler. Disse egenandelene skal dekkes av forsikringsselskapet.  Det er imidlertid flere oppgaver som en kommunal hjemmehjelp ikke gjør, for eksempel utfører de ikke vask av vinduer, vegger og tak. For utgifter til hjelp til dette, må vi be om penger fra forsikringsselskapet. Det gjelder også hvis du har behov for hjelp til omsorg for barna dine, som for eksempel å kjøre barn til og fra trening. Videre nevner jeg arbeid og vedlikehold av bolig og fritidsbolig, hagearbeid og snømåking. Ofte er det vanskelig å få hjemmehjelp av kommunen, fordi kommunen ikke har ressurser til å gi deg den hjelpen du trenger. Da må vi gå til forsikringsselskapet for å få dekning for hele beløpet. 

Du har en innretningsplikt når du krever erstatning ved trafikkskade. Det vil si at du må fordele husarbeidet mellom husstandsmedlemmene. Hvis det var du som tidligere gjorde de tyngre oppgavene og andre hjemmeboende familiemedlemmer tok seg av det som var lettere, må dere bytte i den grad det er praktisk mulig før erstatning kan kreves.

Beregning

Når jeg beregner tapet overfor forsikringsselskapet, bygger jeg på konkrete opplysninger fra deg og setter opp et regnestykke etter det såkalte «hushjelpprinsippet», som i korthet går ut på hva det koster å leie inn hjelp.

Fremtidige merutgifter og hjemmearbeidstap

Vi finner først hva det årlige tapet er, så kapitaliseres tapet. Noen tap beregnes helt til antatt levealder. Det kan for eksempel være for smertestillende medikamenter. Andre utgifter må det antas ville oppstå selv om skaden ikke hadde skjedd. Det kan for eksempel være at du uansett etter hvert ville fått behov for hjelp til tyngre gjøremål i hjemmet. Da beregnes ofte tapet til et sted mellom pensjonsalder og antatt levealder. Det er flere momenter som spiller inn i skjønnsvurderingen, for eksempel skadens art. For å beregne fremtidige merutgifter og fremtidig hjemmearbeidstap, benytter vi et beregningsprogram. 

Bevis

Det er ikke nødvendig at du kan vise til kvitteringer for utgifter eller at du har betalt hjelp i hjemmet. Det er selve evnetapet ditt som skal erstattes, og det vil normalt fremgå av den medisinske dokumentasjonen hvordan trafikkskaden påvirker funksjonsevnen din. 

Skatteplikt

Erstatning for påførte og fremtidige merutgifter og påført og fremtidig hjemmearbeidstap er fritatt for inntektsbeskatning.

Hvilke andre erstatningsposter er det?

Du har krav på å få dekket hele ditt økonomiske tap. Det vil si at det erstatningskravet du kan fremme, må beregnes konkret for deg. Advokaten må derfor innhente mest mulig av relevant informasjon om hvordan trafikkskaden påvirker deg, og derved foreta beregninger av ditt erstatningskrav. De vanlige erstatningspostene ved trafikkskade er:

Det er viktig at advokaten får all relevant informasjon fra deg slik at erstatningen kan beregnes riktig.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss