Årsakssammenheng
ved yrkesskade

Yrkesskade årsakssammenheng

For å kreve erstatning etter en yrkesskade, må du vise at det er en sammenheng mellom arbeidsulykken og skaden du har fått. Her kan du lese mer om hva som skal til for å bevise dette.

Spørsmålet om årsakssammenheng er selve inngangsbilletten for å ha rett til erstatning, og det er her den første og ofte største krigen mot forsikringsselskapene står. Derfor har alle som er blitt som er skadet i arbeid, behov for hjelp fra spesialisert personskadeadvokat for ikke å bli slått av banen allerede i første runde. 

Advokat Anne Grethe Kjelland har mange års erfaring som spesialisert advokat på personskade- og erstatningssaker. - Etter mange års praksis som personskadeadvokat, møter jeg ofte klienter som sier at det ikke er tvil om at skadene og tapet skyldes ulykken. Jeg forstår godt deres tankegang, men juristene har nok gjort dette mer komplisert enn det en kan tenke seg til, forteller hun.

Spørsmålet om årsakssammenheng må besvares med "ja" for at den som er skadet har krav på erstatning. Spørsmålet drøftes i to omganger, både om det er faktisk årsakssammenheng og om det er rettslig årsakssammenheng. 

Faktisk årsakssammenheng 

Det svares "ja" på at det sammenheng mellom skadehendelsen (ulykken) og de medisinske skadene. Det er den juridisk-medisinske årsaksdrøftelsen. Skadene kan være fysiske og/eller psykiske. 

Ved veldig klare skader er det lett å svare på om årsakskravet er oppfylt eller ikke. For eksempel hvis den som er skadet har mistet en arm eller brukket ryggen. Det er synlige skader, enten ved selvsyn eller på røntgen, som det er vanskelig for forsikringsselskapene å snakke seg bort fra. 

Vanskeligere er det når skadene ikke er synlige på samme måte. Da er det gjennom rettspraksis utviklet flere vilkår som må være oppfylt. Det er i dag særlig to høyesterettsavgjørelser som danner gjeldende rett, og som angir kriteriene som må være oppfylt. Vilkårene kan leses direkte ut av dommene, men bruken av dem er vanskelig. Man må se vilkårene både individuelt og i sammenheng og de må tolkes  i forhold til hver enkelt sak. Dette er komplisert, og derfor trenger du en erfaren personskadeadvokat som kan fortelle deg hvordan vilkårene slår ut i din konkrete sak. 

I korthet er vilkårene at det må foreligge skadeevne i skadeøyeblikket og plagene dine må i utgangspunktet være oppstått relativt kort tid etter skadehendelsen. Plagene må være jevnlig journalført i en nærmere angitt periode og skadefølgene må følge medisinsk forklarlig utvikling. 

Hvis det svares ja på spørsmålet om det foreligger juridisk-medisinsk årsakssammenheng, kan du ha krav på erstatning for de fysiske og psykiske skadene i form av menerstatning og oppreisning, som du kan lese mer om på sidene våre. 

Økonomisk tap

I tillegg til erstatning for skadene på kroppen, kan du ha krav på erstatning for økonomisk tap. Igjen må det svares "ja" på at det er årsakssammenheng, men denne gangen mellom ulykken og tapet. 

Det kan oppstå økonomisk tap fordi du får merutgifter på grunn av skadene, får utgifter til hjelp i hjemmet eller har inntektstap. Det er vanlig at det økonomiske årsaksspørsmålet besvares med "ja" når det medisinske årsakskravet er oppfylt. Betingelsen er at det er arbeidsulykken som har forårsaket det økonomiske tapet. 

Et eksempel på at det ikke er oppfylt, er dersom den som er skadet allerede har søkt uføretrygd like før ulykken skjer. Da er det ikke yrkesskaden som er grunnen til uføretrygden. Men det kan likevel være årsakssammenheng med andre økonomiske erstatningsposter. Derfor må hver erstatningspost vurderes for seg. 

Rettslig årsakssammenheng

Årsakssammenhengen må også vurderes ut fra en mer rettslig fremgangsmåte. Utgangspunktet for denne vurderingen er at det foreligger årsakssammenheng i de tilfellene hvor skaden ikke ville ha skjedd hvis arbeidsulykken tenkes borte. 

Det er likevel unntak fra hovedregelen, som kan frita forsikringsselskapet for ansvar. Det ene er uvesentlighetslæren: Dersom skadehendelsen er en uvesentlig faktor for at skadene og/eller tapet oppstår, kan det ses bort fra skadehendelsen og dermed forsikringsselskapets erstatningsansvar. 

Det andre unntaket kalles adekvanslæren. Det betyr at selve skadene ikke må være en så upåregnelig, fjern og avledet følge av den skadevoldende handlingen (ulykken) at det ikke er rimelig å knytte ansvar til den.

Bør jeg ha advokat ved yrkesskade?

Det er veldig vanskelig å kjempe mot forsikringsselskapene alene hvis du har fått en yrkesskade og skal kreve erstatning. Sakene er kompliserte, som du ser av denne artikkelen. Forsikringsselskapene har sine spesialister som jobber utelukkende med yrkesskade- og erstatningssaker. Du bør også ha en slik spesialist på din side, slik at du får den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale med advokat hos oss er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Det er vår erfaring at skadelidte som engasjerer advokat hos oss får et langt bedre resultat og høyere erstatning enn hvis du prøver å stå alene mot forsikringsselskapet. Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss