Erstatning etter
senvirkninger av Korona

Senvirkninger av Covid-19:
Erstatning og advokathjelp

Koronaviruset har nå herjet i Norge i over ett år og har påvirket oss alle i større eller mindre grad. I august 2021 passerer vi 150.000,- smittede, og flere av disse opplever alvorlige senvirkninger av Korona.

I mars 2020 ble yrkessykdomsforskriften forandret, slik at de som blir smittet av Korona på jobb kan få dette godkjent som yrkesskade (yrkessykdom). Forutsetningen er at man har blitt smittet under arbeid ved en helseinstitusjon, eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- og smittefare. Dette gjelder både alvorlige komplikasjoner på sykdomstidspunktet og i etterkant av infeksjonen, for eksempel alvorlige senskader. 

Etter forskriftsendringen er det mange som har søkt til NAV om å få godkjent covid-19 som yrkessykdom. Av de som har søkt, er det svært mange i helse og omsorgssektoren, men også lærere, politibetjenter, brannmenn, ansatte på apotek og i barnehager og andre utsatte yrker vil kunne få yrkesskadedekning. 

Hvorfor er det viktig å få godkjent yrkesskade?

Det er viktig å få Korona godkjent som yrkesskade fordi det gir deg rett til erstatning for det økonomiske tapet som viruset gir deg. En slik erstatning skal sette deg i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd. Prinsippene for hvordan erstatningen beregnes, kan du lese mer om her.

Med Covid-19 som godkjent yrkessykdom, vil du også ha en bedre dekning i NAV. Dette gjelder særlig i forhold til behandlingskostnader, som kan være veldig relevant for den som opplever senvirkninger etter Koronainfeksjon. Du kan lese mer om hva NAV kan tilby deg ved å følge denne lenken.

Pasientskadeerstatning etter Korona

Også de som har blitt påført Covid-19 mens de har vært under behandling for noe annet hos lege eller annen helseinstitusjon kan få erstatning for det økonomiske tapet de påføres. 

Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som behandler krav om erstatning etter pasientskader, og sykdommen må melde dit for at de kan ta kravet til behandling.

Hvem får senvirkninger av Korona?

FHI rapporterer om at det er relativt vanlig med langvarige symptomer og arbeidsuførhet blant pasienter som har vært hospitalisert med alvorlig covid-19 sykdom.

Det viser seg imidlertid at også mange av de som har hatt et midlere sykdomsforløp opplever senvirkninger av Covid-19. En undersøkelse i USA avdekket at 35% av pasientene som ikke hadde vært innlagt på sykehus oppga at de ikke var tilbake i samme form som tidligere selv etter flere uker. Dette gjaldt også blant unge smittede uten noen underliggende kronisk medisinsk tilstand. 

I en norsk undersøkelse av pasienter med milde symptomer, så man på bruk av lege- og helsetjenester etter Korona-infeksjonen var over. Denne viste at det var en kortvarig økning i besøk hos fastlege eller legevakt i alle aldersgrupper. Økningen i legebruk var mellom 13–49 prosent. Som hovedregel begrenset til to måneder, og at legebruk avtok etter dette for de aller fleste.

Funnene forteller at Covid-19 kan medføre langvarig sykdom selv blant personer med mild sykdom, også blant yngre voksne. Til sammenligning angir over 90 prosent av pasienter som har hatt vanlig influensa, at de er friske cirka 2 uker etter et positivt prøvesvar.

Hvilke symptomer gir senvirkningene?

Undersøkelsen viste at de mest fremtredende symptomene pasienter opplevde som senvirkninger av Korona var

  • slapphet (71 prosent)
  • hoste (61 prosent)
  • hodepine (61 prosent)

Blant de som rapporterte om feber og frysninger på testtidspunktet, var disse symptomene gått tilbake hos 97 og 96 prosent. De mest langvarige symptomene var hoste og slapphet. Også blant de som anga at de var blitt friske, anga 34 prosent at de fortsatt hadde ett eller flere symptomer.

Forskerne konkluderte med at mild covid-19 kan føre til langvarig sykdom, selv blant unge voksne uten underliggende kronisk sykdom . Dette kan føre til lengre fravær fra arbeid, studier eller andre aktiviteter, og da blir det enda viktigere å få Korona godkjent som yrkesskade. 

Hvem kan få Korona godkjent som yrkesskade?

Retten til yrkesskadeerstatning som følge av covid-19 gjelder først og fremst ansatte i helsevesenet, ettersom denne gruppen ansatte uttrykkelig er nevnt i yrkessykdomsforskriften. Regelverket legger imidlertid opp til at også de yrkesgruppene som ikke er uttrykkelig nevnt i forskriften kan få godkjent Covid-19 med alvorlige komplikasjoner som yrkessykdom. Dette forutsetter at virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- og smittefare.

Akkurat hva som skal til for at andre enn ansatte i helsevesenet skal omfattes av forskriften, er enda ikke avklart. Det viktigste er imidlertid at den som blir påført Korona på jobb melder sin skade til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap så snart som mulig. Vi anbefaler også at de som har blitt smittet av korona på jobb får spesialisert juridisk bistand så raskt som mulig. 

Les mer om erstatningskrav etter Korona her.

Vi anbefaler at den som vurderer å kreve erstatning etter Korona kontakter våre spesialiserte advokater for bistand i saken. Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker, og oppnår jevnlig gode resultater for våre klienter. Ved yrkesskade får du dekket utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Kontakt oss