Korona/Covid-19 er yrkessykdom

Yrkesskaderettigheter til koronasmittede. Korona er blitt en betydelig yrkesrisiko for mange, og særlig helsearbeidere som er utsatt for smitte. Nå har regjeringen bestemt at Korona og Covid-19 skal godkjennes som yrkessykdom. Dette vil gi fulle rettigheter som yrkesskadet for dem som smittes i arbeid.

Koronasmitte og Covid-19 sto tidligere ikke på listen over sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen som følge av lovendring. Reglene, som også får betydning for forsikringsoppgjør etter yrkesskade, trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

Helsepersonell særlig utsatt

– Helsepersonell står i førsterekke i bekjempelsen av koronasmitten. De gjøre en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsettes samtidig for mer smitte enn de fleste andre. Nå endrer vi reglene, slik at helsepersonell som smittes på jobb dekkes av yrkesskadeforsikringen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra regjeringen.

De nye reglene vil først og fremst få virkning for ansatte i helsevesenet. Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Hva betyr det at Korona er yrkessykdom?

At sykdommen nå er godkjent som yrkessykdom har betydning både i forhold til  forsikringsrettighetene og i forhold NAV. 

Hvis du har fått godkjent Korona/Covid-19 som yrkessykdom av NAV vil du som utgangspunkt få dekket alle dine utgifter til behandling og medisiner som følge av sykdommen. Dette viser seg blant annet gjennom at du har krav på ménerstatning og på å få en eventuell uførepensjon beregnet på en mer fordelaktig måte enn hva som er tilfelle for ordinær uførepensjon.

Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere, og godkjennelsen får også betydning for denne forsikringsdekningen. Det innebærer at du også har en forsikringsdekning som skal sikre deg slik at du ikke lider et økonomisk tap selv om sykdommen skulle sette deg ute av stand til å jobbe videre. Som eksempel er det fremtidige inntektstapet ditt dekket gjennom det som kalles grunnerstatning

Meld yrkessykdommen så snart som mulig

Det gjelder frister for å melde yrkessykdom og yrkesskade, både i forhold til NAV og i forhold til forsikringsselskapet. For yrkessykdommer er utgangspunktet at fristen begynner å løpe fra det tidspunktet du første gang oppsøkte lege for symptomene for sykdommen. 

Det er veldig vanskelig å kjempe mot forsikringsselskapene alene hvis du har fått en yrkessykdom og skal kreve erstatning. Forsikringsselskapene har sine spesialister som jobber utelukkende med yrkesskade- og erstatningssaker. Du bør også ha en slik spesialist på din side, slik at du får den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss