personskadesiden
Vår guide med tips om prosessen ved yrkesskade

Har du fått en yrkesskade?

Hva skjer i en yrkesskadesak?

En yrkesskade vil gi deg krav på erstatning, men det er veldig mye du må være oppmerksom på i denne prosessen. Vi har derfor laget en guide til deg, hvor du kan lese om prosessen du går gjennom når du søker erstatning etter yrkesskade. Hvis det er noe du lurer på etter å ha lest gjennom dette, eller du har spørsmål i din yrkesskadesak, kan du kontakte våre advokater helt uforpliktende.

Tips og guide i prosessen om yrkesskade

Vi vil forsøke å gå gjennom dette i kronologisk rekkefølge, med utgangspunkt fra ulykkestidspunktet. Vi vil i vår tips og veiledning bl.a. se på følgende punkter:

  • Melding om yrkesskaden
  • Bevis for arbeidsulykken
  • Erstatning underveis
  • Erstatning ved arbeidsavklaringspenger
  • Din opplysningsplikt til selskapet
  • Spesialisterklæring ved yrkesskade
  • Erstatningsposter ved yrkesskade

Hvis du får en yrkesskade, står du ovenfor en langvarig og komplisert prosess overfor forsikringsselskapet. Du vil som skadelidt både ha kontakt med forsikringsselskapet og med NAV. Dette er det mange som har vanskeligheter med å håndtere, særlig hvis man har en skade som krever behandling og annen medisinsk oppfølging. Da er det godt å vite at utgifter til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Melding om yrkesskaden

Etter at arbeidsulykken har skjedd, plikter arbeidsgiver å melde dette til både forsikringsselskapet og til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke gjør dette kan du risikere å gå glipp av økonomiske rettigheter – for eksempel er det mye vanskeligere å gå en arbeidsulykke godkjent som en yrkesskade hvis det er gått mer enn et år siden arbeidsulykken før NAV får melding om denne. Da stilles det langt strengere krav til bevis rundt arbeidsulykken

Bevis for arbeidsulykken

Enkelte ganger kan det bli en diskusjon med forsikringsselskapet om hvordan arbeidsulykken rent faktisk har vært og hvor dramatisk den var. Vi anbefaler derfor alle å ta bilder av ulykkesstedet og de eventuelle innretningene som var involvert. Hvis det var vitner til ulykken, så kan det også lønne seg å innhente skriftlige bekreftelser fra dem, slik at du kan fremlegge så mye informasjon om selve ulykken som mulig hvis det skulle bli spørsmål om dette fra selskapets side.

Erstatning underveis

Hvis du ikke klarer å jobbe etter ulykken, vil du i det første året ha krav på sykepenger. Dette vil vanligvis dekke opp for det fulle inntektstapet ditt, opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Hvis du ville hatt høyere inntekt enn 6G, plikter forsikringsselskapet å dekke mellomlegget.

Du vil også kunne kreve dekning for de ekstra utgifter du er blitt påført ved trafikkulykken, i rimelig og nødvendig utstrekning. Dette kan være utgifter til behandling, ting som ble ødelagt i ulykken mv. Når det gjelder behandlingsutgifter mv. så må du passe på at du undersøker om du kan få disse dekket gjennom NAV-systemet. Dette har sammenheng med at forsikringsselskapet normalt ikke vil akseptere å betale for en utgift som du kunne fått dekket gjennom det offentlige. Dekningen for behandlingsutgifter er veldig god i NAV ved yrkesskade. Du vil derfor normalt få dekket det aller meste gjennom det offentlige.

Merk at NAV har en tidsfrist på seks måneder på å kreve refusjon av utgifter. Du må derfor ikke vente for lenge med å sende refusjonsanmodning til NAV, ellers vil du risikere å tape refusjonsmuligheten. Forsikringsselskapet vil ikke dekke utgiften om du har oversittet fristen hos NAV.

Erstatning ved arbeidsavklaringspenger

Etter at du er ferdig med sykemeldingsperioden, vil du kunne gå over på arbeidsavklaringspenger. Dette forutsetter at du fortsatt er ute av stand til å jobbe etter ulykken. De nærmere vilkårene for arbeidsavklaringspenger følger av folketrygdlovens kapittel 11, og du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til NAV.

Arbeidsavklaringspengene vil normalt utgjøre 66% av inntekten du hadde før ulykken inntraff. Dette gir med andre ord en betydelig økonomisk utfordring for de aller fleste. Dette inntektsbortfallet skal det ansvarlige forsikringsselskapet betale, og du kan fremsette krav om dette når du vet mer hvor stort tapet ditt er.

Din opplysningsplikt til selskapet

For å kunne ta stilling til hva ulykken har medført for deg, er det nødvendig for selskapet å få en del opplysninger fra deg. Det er derfor lovbestemt at forsikringsselskapet har krav på å få den dokumentasjon som er nødvendig for å få vurdert saken din.

Du bør imidlertid merke deg at forsikringsselskapet ikke har krav på å få fullmakt fra deg til innhenting av medisinske opplysninger. Du bør la din advokat innhente disse opplysningene og la deg gjennomgå dem før de sendes til forsikringsselskapet. På denne måten sikrer du deg kontroll på at de opplysningene som ligger i saken er korrekte, eller i det minste en anledning til å kommentere dem samtidig som de oversendes selskapet.

Det er viktig her at selskapet faktisk mottar alt av relevante opplysninger, også det som eventuelt taler imot din sak.

Spesialisterklæring ved yrkesskade

Man regner med at det tar i alle fall 1-1,5 år fra ulykken og til man vet hvilke plager som eventuelt er blitt varige etter trafikkulykken. Hvis du fortsatt er plaget etter ulykken og det har gått såpass lang tid, så vil forsikringsselskapet være med på å engasjere en spesialist for å få vurdert plagene du har, årsaken til plagene og hvilken betydning disse har for din helse og arbeidsmessige situasjon.

Hvis du ikke allerede har engasjert advokat, må du gjøre det nå. Du bør kontakte en advokat som har erfaring med personskadesaker, og som dermed vet hvilke spesialister du i alle fall ikke skal lage spesialisterklæring i din sak.

De medisinske opplysningene som er innhentet i yrkesskadesake sendes så til spesialisten sammen med et mandat og eventuelle andre dokumenter som kan være relevante. Spesialisten vil gjennomgå disse dokumentene og undersøke deg før selve erklæringen utarbeides. Hvis spesialisterklæringen aksepteres av begge parter, vil partene normalt begynne arbeidet med å beregne hvilken erstatning du skal ha etter ulykken.

Erstatningsposter ved yrkesskade

Erstatningen din vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter, som du kan lese mer om ved å følge de enkelte hyperlenkene:

Husk at utgifter til advokat dekkes på lik linke som alle andre utgifter du har etter ulykken. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss