Lidt tap, arbeid i hjemmet

Arbeid i hjemmet skal erstattes på samme måte som annet inntektstap. Personskaden kan påvirke din evne til arbeid i hjemmet allerede rett etter ulykken. Tapt evne til arbeid i hjemmet kan være vanlig husarbeid, som vasking, maling, handling, gressklipping og andre ting man gjør tilknyttet hjemmet og driften av den daglige husholdningen.

Det er den tapte evnen til å utføre arbeid i hjemmet som skal erstattes, og det spiller dermed ingen rolle om du faktisk har hatt utgifter tilknyttet dette eller om du har latt venner og familie hjelpe til med arbeid i hjemmet du ikke lenger er i stand til å gjøre. Bakgrunnen for dette er at man ikke ønsker at en skadelidt skal ha mulighet til å kjøpe den bistanden som trengs, også selv om det ikke har blitt betalt for bistand til arbeid i hjemmet tidligere eller ikke.

Som regel blir lidt tap for arbeid i hjemmet fastsatt skjønnsmessig, selv om man fint kan beregne dette etter antall timer man trenger bistand til arbeid i hjemmet og hvilken kostnad dette vil medføre for deg. En slik, konkret beregning blir som regel langt høyere enn en rent skjønnsmessig beregningsmåte, og det er dermed mye vanskeligere å få et forsikringsselskap med på en slik løsning.

Merk at det vil bli stilt krav om at du og din familie innretter seg, slik at du må akseptere å bruke lengre tid enn tidligere på arbeid i hjemmet, og likeledes må din ektefelle akseptere å gjøre mer enn tidligere. Dette omtales juridisk som en inntretningsplikt, og skal sørge for at tapet begrenses slik at den som har forårsaket skaden ikke skal få et for stort erstatningskrav.

Arbeid i hjemmet ble tidligere omtalt som "husmortap", men er nå akseptert som en selvstendig erstatningspost på lik linje med inntektstapet. Ved lidt tap for arbeid i hjemmet så beregnes erstatningsposten som et tillegg til inntektstapet både ved trafikkskade- og yrkesskadesaker.

Erstatning for tapt evne til arbeid i hjemmet var lenge ikke gjenstand for erstatning, men er nå akseptert som en selvstendig erstatningspost på lik linje med inntektstapet. Det kan imidlertid være en komplisert erstatningspost å argumentere for overfor forsikringsselskapet, og det er derfor en fordel å ha bistand i denne prosessen.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss