Advokatfullmektig Ida Holte ser på noen gode grunner til at man bør bruke advokat ved trafikk- og yrkesskadesaker.Advokatfullmektig Ida Holte ser på noen gode grunner til at man bør bruke advokat ved trafikk- og yrkesskadesaker.

Advokatbistand ved
trafikkskade og yrkesskade

Fem grunner til å velge Advokatbistand for den med yrkesskade eller trafikkskade

Ved yrkesskade eller trafikkskade, kan det være lurt å bruke advokat i forsikringssaken mot selskapet. Advokat Ida Alnes Holte ser litt nærmere på noen av grunnene til at du bør bruke advokat.

Dersom du har blitt utsatt for en arbeids- eller trafikkulykke, og skal kreve erstatning fra forsikringsselskapet, kan det være lurt å ta kontakt med advokat tidlig i prosessen. I denne artikkelen gir vi deg fem grunner til hvorfor:

  1. Selskapet dekker advokatutgifter
  2. Trygg og sikker saksbehandling
  3. Bistand til valg av spesialist
  4. Utbetalinger underveis
  5. Riktig erstatning og rask vurdering


1. Selskapet dekker advokatutgifter

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat er inkludert i forsikringsdekningen ved yrkesskade og trafikkskade. Dette gjør at du kan få profesjonell bistand fra spesialiserte advokater i saken uten at du trenger å ta noen stor økonomisk risiko. God bistand fra en advokat som kan fagområdet, er helt avgjørende for hvilken erstatning du har mulighet til å oppnå.

2. Trygg og sikker saksbehandling

Saksbehandlingen hos forsikringsselskapene starter som regel med innhenting av dokumentasjon fra lege, NAV og skattemyndighetene. På dette stadiet av saken vil vi – som din advokat – sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt. Dersom vi hjelper deg, er det videre slik at vi overtar all korrespondansen med selskapet, samtidig som du blir løpende orientert om saksgangen. Du har  alltid kontroll over din sak, og dine ønsker og merknader vil bli hensyntatt med vår kyndige veiledning. 

3. Bistand til valg av spesialister

Etter at den medisinske dokumentasjonen i saken er hentet inn, vil det i mange tilfeller bli utarbeidet en spesialisterklæring. Spesialisterklæringen utarbeides av en lege som har spesialkompetanse på den skaden du har blitt påført etter ulykken. Det er veldig viktig at du bruker en lege som ikke er i lomma på forsikringsselskapene, og vi kan hjelpe deg med å finne en spesialist som gir deg en god og objektiv erklæring. 

4. Utbetaling underveis

Hvis du ikke klarer å arbeide etter ulykken, vil du i det første året ha krav på sykepenger. Dette vil vanligvis dekke opp for det fulle inntektstapet ditt, begrenset opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp.  Du vil også kunne kreve dekning for de ekstra utgifter du er blitt påført ved ulykken, i rimelig og nødvendig utstrekning. Dette kan være utgifter til behandling, ting som ble ødelagt i ulykken mv. Når det gjelder behandlingsutgifter mv. så må du passe på at du undersøker om du kan få disse dekket gjennom NAV-systemet. 

Etter at du er ferdig med sykemeldingsperioden, vil du kunne gå over på arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspengene vil normalt utgjøre 66 % av inntekten du hadde før ulykken inntraff. Dette gir med andre ord en betydelig økonomisk utfordring for de aller fleste. Dette inntektsbortfallet skal det ansvarlige forsikringsselskapet betale, og du kan fremsette krav om dette når du vet mer hvor stort tapet ditt er. Som din advokat, vil vi bistå med å fremsette krav om dekning av økonomisk tap som oppstår underveis i saken.

5. Riktig erstatning, og rask vurdering av sak ved eventuelt avslag

Vi har egne beregningsprogrammer, og bistår med å finne riktig erstatningsnivå og med å fremme og forhandle ditt erstatningskrav. Vi forhandler daglig med forsikringsselskapene, og oppnår gjennomgående gode resultater.

Dersom selskapet avslår krav om erstatning, vil vi foreta en vurdering av saken og rådgi om hva som bør gjøres videre.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål i din sak, slik at våre advokater kan hjelpe deg i din sak. Vi er spesialiserte på personskade- og forsikringsoppgjør. 

Du kan lese mer om gangen i en yrkesskadesak her, og om gangen i en trafikkskadesak her.  

Kontakt oss