Lurer du på om du har en sak?

Hva er menerstatning?

Ménerstatning er erstatning for varig og betydelig skade av medisinsk art, og skal gi kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Formålet er å kompensere litt for den reduserte livskvaliteten en skade kan gi. Dette skiller ménerstatning fra andre erstatningstyper, som normalt skal erstatte et konkret økonomisk tap.

Hvis du har vært utsatt for en personskade, ved for eksempel en yrkesskade, trafikkskade, voldsskade eller pasientskade, kan du ha krav på ménerstatning.

For å ha rett på ménerstatning, må skaden anses som varig og betydelig og være av medisinsk art. Både fysiske og psykiske skader kan gi rett på ménerstatning. For at skaden skal anses som varig, må det antas at den vil vare i minst 7-10 år. Kravet til at skaden skal anses som vesentlig, betyr at den varige medisinske invaliditetsgraden (VMI) normalt være satt til minst 15 %. At skaden må være av medisinsk art vil si at erstatning kun gis ved skade på legeme og helbred. Ménerstatning tilkjennes ikke ved for eksempelvis tap av ting eller lignende. 

Skaden anses normalt for å ha stabilisert seg rundt 1-2 år etter ulykken. Etter at skaden har stabilisert seg, vil det ofte innhentes en spesialisterklæring fra en lege som er spesialisert innenfor den aktuelle skadetypen. Legespesialisten vil i sin erklæring fastsette den varige medisinske invaliditetsgraden (VMI) ut fra de medisinske dokumentene som foreligger i saken, og en undersøkelse av skadelidte. Ved fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) skal legen benytte en egen invaliditetstabell som er fastsatt av Helse- og sosialdepartementet. 

Erstatningsbeløpet beregnes ut fra størrelsen på den varige medisinske invaliditetsgraden, grunnbeløpet i folketrygden og gjenværende levealder. Ved yrkesskader beregnes imidlertid menerstatningen litt annerledes fordi du da får menerstatningen både fra NAV og fra forsikringsselskapet. 

Ménerstatningsutbetalingen kommer i tillegg til de andre erstatningspostene. Du kan lese mer om de ulike erstatningspostene her. Ménerstatning er fritatt for skatteplikt, men erstatningen kan medføre formuesbeskatning dersom du er i posisjon for formuesskatt. 

Den medisinske vurderingen av skaden vil være av avgjørende betydning for om du har krav på ménerstatning, og hvor mye erstatning du har krav på. Vi bistår deg gjerne med å finne en legespesialist  som vi har god erfaring med, og minner om at advokatutgifter er inkludert i dekningen i trafikk- og yrkesskadesakene.

Dersom du ønsker vår bistand, eller har flere spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss. En advokat som jobber mye med personskade vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Du bør derfor kontakte advokat idag hvis det skal innhentes spesialisterklæring i din sak.

Kontakt oss