Godkjenning av yrkesskade
og yrkessykdom

Yrkesskade og yrkessykdom

Yrkesskader kan komme etter ulykker, men også etter noen sykdommer. Yrkessykdommer likestilles med andre yrkesskader. Men hvordan blir en yrkesskade godkjent?

Arbeidslivet eksponerer i større eller mindre grad arbeiderne for skaderisiko, alt etter hva slags type arbeid en har. Risikoen kan realisere seg både i en skade
eller i en sykdom

En skade kan for eksempel skje som følge av fall fra stillas på arbeidsplassen. Fallskader er den vanligste typen arbeidsulykker. Eksempel på yrkessykdom kan for eksempel være lungeskade som utvikles som følge av løsemidler på arbeidsstedet. Ordet yrkesskade brukes ofte som et fellesord på denne typen skader og sykdommer.

Fordeler hos NAV

Hvis en person utsettes for en yrkesskade, åpner trygden for å tilkjenne vedkommende en rekke særfordeler (= yrkesskadefordeler). Det er enklere å oppfylle vilkårene for å få uføretrygd og selve ytelsesnivået (pensjonen) er høyere ved yrkesskader enn ved sykdommer og skader som ikke er oppstått i arbeid.

Krav til hvordan skaden oppsto

Det er et krav at skaden eller sykdommen har oppstått mens arbeidstakeren er  «i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden». Denne formuleringen avgrenser mot skader og sykdom som er pådratt utenfor arbeidsforhold. 

Noen arbeidsgivere har en utvidet dekning som omfatter skader også utenfor arbeidstiden. Det lønner seg derfor å undersøke med arbeidsgiver, hvilke dekninger du er omfattet av.

At skaden må ha skjedd «i arbeid», innebærer at ikke enhver skade inntruffet på arbeidsplassen anses som en yrkesskade. Eksempler på hendelser som faller utenfor er skader i forbindelse med hvile- og lunsjpauser, toalettbesøk og trimaktiviteter på arbeidsplassen. Det samme gjelder rent private gjøremål, som for eksempel at en skilærer på fritiden skades i det samme skianlegget han arbeider for. 

Bestemmelsen krever også at skaden må ha skjedd «på arbeidsstedet». Som regel er dette enkelt å klarlegge. Arbeidsstedet er oftest geografisk avgrenset, for eksempel ved et gjerde eller ved å være knyttet til bestemte lokaler. Skader skjedd utenfor dette området gir normalt ikke yrkesskadedekning. Hvis skaden har skjedd på reise til og fra arbeidsplassen, anses den i utgangspunktet ikke som en yrkesskade. Dersom arbeidsstedet flyttes, for eksempel i forbindelse med seminarer og andre utflukter i arbeidsgivers regi, kan det oppstå grensespørsmål. 

Meldeplikt

Yrkesskaden må meldes til NAV. Loven oppstiller krav om at skaden må være meldt innen ett år. Folketrygdloven pålegger arbeidsgivere å sende skademelding til NAV, me arbeidstakeren kan også selv melde skaden. 

Formålet med ettårsfristen er å unngå at det blir vanskelig å klarlegge de faktiske forholdene rundt skaden, for eksempel fordi vitner kan glemme hendelsesforløp som er vesentlige for å avgjøre om ulykken kvalifiserer som en yrkesskade.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkessykdomssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss