Yrkesskade. Advokat Ida Alnes Holte ser på hvilke krav som stilles.Yrkesskade. Advokat Ida Alnes Holte ser på hvilke krav som stilles.

Hvilke krav stilles
til en yrkesskade?

Kravene som stilles til yrkesskade

Det stilles en del vilkår og krav for at en skade skal godkjennes som en yrkesskade. Advokat Ida Alnes Holte loser deg gjennom hva som skal til for å oppnå yrkesskadedekningen.

En yrkesskade vil si en skade du har blitt påført i forbindelse med en ulykkeshendelse på jobb. Dersom du har vært utsatt en for en slik hendelse, plikter arbeidsgiver å melde fra om hendelsen både til NAV og til sitt forsikringsselskap. Alle arbeidsgivere i Norge er lovpålagt å tegne en yrkesskadeforsikring. Forsikringen skal dekke det økonomiske tapet som skaden medfører. 

"For at en skade skal kunne godkjennes som en yrkesskade, må hendelsen ha skjedd mens skadelidte var yrkesskadedekket. Det må foreligge en arbeidsulykke, det må ha inntruffet en skade eller sykdom og det må avslutningsvis være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden eller sykdommen."

Advokat Ida Alnes Holte 

Skadelidte må være yrkesskadedekket

Hendelsen må ha skjedd mens skadelidte var yrkesskadedekket. Ved godkjennelse hos forsikringsselskapet vil det si at arbeidsulykken må ha skjedd i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. I noen tilfeller vil arbeidsgiver ha tegnet en utvidet dekning, slik at skadelidte også vil være dekket på vei til og fra jobb og lignende. 

For å få godkjent yrkesskaden hos NAV må skadelidte videre være medlem av folketrygden i henhold til bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 2.

Det må foreligge en arbeidsulykke

Det er for det annet et krav om at det må foreligge en arbeidsulykke. Som arbeidsulykke regnes en «plutselig» eller «uventet» «ytre» hending som skadelidte har vært utsatt for i arbeidet. 

At ulykken må ha skjedd «plutselig» vil si at hendelsen må ha skjedd umiddelbart eller akutt. Det følger av rettspraksis at «eller uventet» tolkes som «og uventet». Dette vil si at hendelsen må skje plutselig og uventet (være uforutsett). At det må være en «ytre» hendelse vil si at det i utgangspunktet må ha skjedd noe utenfor den skadelidtes eget legeme, for eksempel at man får kappet av en finger i forbindelse med bruk av sirkelsag.

Selv om skaden ikke skyldes en typisk ulykkesskade som her er beskrevet, kan den allikevel anses som en ulykkesskade dersom den skyldes en ekstraordinær påkjenning ut over det som er normalt i arbeidet. Et eksempel kan være skade pådratt ved utførelse av arbeid på trange plasser og i en vanskelig arbeidsstilling.

Krav om skade og sykdom

For at en skade skal kunne godkjennes som yrkesskade, må det for det tredje foreligge en personskade eller sykdom. Personskaden kan både være av fysisk, så vel som psykisk karakter.

Listesykdommer

For sykdommer som utvikler seg over tid på grunn av forhold på arbeidsplassen, som for eksempel lungekreft som følge av asbest, eller tinnitus som følge av støy, gjelder det egne regler, her er det ikke krav om at skadelidte skal være utsatt for en ulykke. En rekke yrkessykdommer kan gi grunnlag for erstatning og trygd. Hvilke sykdommer som anses som yrkessykdom, er  regulert i lov og forskrift. 

Det må foreligge årsakssammenheng

Avslutningsvis er det et krav om at personskaden eller sykdommen «skyldes» en arbeidsulykke, hvilket vil si at det må være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden/sykdommen.

Dersom skadelidte skal få dekket sitt økonomiske tap fra forsikringsselskapet, må det også være årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet.

Hva skjer i en yrkessykdomssak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no bør du ta kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss