Trafikkulykker bør unngås - også i russetiden.Trafikkulykker bør unngås - også i russetiden.

Lurer du på om du har en sak?

Unngå trafikkulykker ved rulling - for en bedre russetid

Det er viktig å redusere farene for at rulling i russetiden medfører trafikkulykker. I god tid før vårslippet har Statens Vegvesen laget sjekklister for å unngå ulykker.

Det finnes ingen samlet oversikt over trafikkulykker der russ er involvert. If anslår at det hvert år skjer rundt 100 russeulykker, ifølge VG (2016).

- Forsikringsselskapet fører sin egen ulykkesstatistikk, og de registrerer at antallet russeulykker er på vei ned. Russ har blitt flinkere til å sette søkelyset på sikkerhet, og Statens vegvesen har drevet målrettet opplysnings- og kontrollarbeid. Men hver ulykke, er én for mye, sier advokat og partner Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen.

Lovverket legger klare føringer for ansvaret til sjåføren av et kjøretøy. I Vegtrafikklovens §3 står det:

"Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.”

Sjekkliste før vi drar på tur

I sin kampanje, Russ på vei, har Vegvesenet, Trygg Trafikk og Akershus fylkeskommune samlet gode og viktige råd til årets russ:

 • Sørg for å ha sikret last og andre gjenstander på en forsvarlig måte
 • Sørg for at alle passasjerer sitter på godkjente sitteplasser når bilen eller bussen er i bevegelse
 • Pass på at alle har på seg bilbelte
 • Sjåfører har alt ansvar under kjøring. Uansett. Sørg for å være kjent med kravene til sjåføren.
 • Pass på at sjåføren har fri sikt fremover, til siden og bakover i kjøretøyet og at kupeen er opplyst (opplyst kupé gjelder bare buss)
 • Husk at aggregatet skal være slått av under kjøring og helst tomt for drivstoff
 • I buss er det krav om å ha brannslokningsapparat
 • Det kan være lurt å ha interne kjøreregler som dere blir enige om i fellesskap. Kjørereglene sier noe om hvordan dere skal ha det i bilen eller bussen på tur.
 • Ta ansvar for venner og medruss

Rulling og regler

Med seg i bilen eller bussen, har mange russ med seg småsøsken. Vognkortet avgjør hvor mange passasjerer det er tillatt å ha med i kjøretøyet.

 • Ikke overskrid antallet passasjerer som er tillatt i kjøretøyet
 • Se til at alle passasjerer sitter på godkjente sitteplasser, og husker å ta på seg bilbelte
 • a hensyn til omgivelsene, særlig med tanke på støy

Kollisjon

Hvis kjøretøyet deres havner i en kollisjon skal dere gjøre følgende:

 • Sett ut varseltrekant og plasser din egen bil med varselblink i god avstand, for å hindre ytterligere skade.
 • Varsle medisinsk nødtelefon 113
 • Hjelpe

Hva bør jeg gjøre hvis jeg får en trafikkskade?

Hvis du får en trafikkskade, må du passe på å få meldt skaden til det ansvarlige forsikringsselskapet. Du bør også passe på å få meldt skaden til andre forsikringsordninger du har, som kan få anvendelse på ulykken.

4 tips for å få riktig erstatning etter ulykke

Du må også passe på at du oppsøker lege og får skrevet ned hvilke plager du har fått etter trafikkulykken. Forsikringsselskapet kommer til å lese journalen din med lupe før de går med på å betale deg noe i erstatning. Hvis du ikke har sørget for at alle dine plager er skrevet ned i journalen, vil selskapet bruke dette som et argument for å nekte deg erstatning for trafikkskaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Personskade

Vet du hva du gjør hvis noen blir akutt syke eller det skjer en ulykke? Det er livsviktig at du kan sette i gang med for eksempel hjerte-lungeredning til profesjonell akuttmedisinsk hjelp kommer og overtar. Innsatsen din kan mer enn doble sjansen for overlevelse ved for eksempel hjertestans.

Vi ønsker alle russ en fin og sikker russefeiring!

Kilder: russpåvei.no; Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og Akershus fylkeskommune

Kontakt oss