Ménerstatning etter yrkesskade

Hvordan beregnes ménerstatning etter yrkesskade

Menerstatning etter yrkesskade skal kompensere for tapt livsutfoldelse, og beregnes etter skadegrad og alder på den som er skadet. Skadegraden fastsettes skjønnsmessig ut fra en egen tabell som gjerne kalles invaliditetstabellen.

Erstatningen øker jo yngre skadelidte er, fordi den skal kompensere for hvert år den som er skadet må leve med skaden. Beregningen tar utgangspunkt i dagen ulykken skjedde og regnes fram til statistisk antatt levealder. Siden kvinner har høyere antatt levelader enn menn, vil en kvinne få mer i erstatning enn en mann på samme alder med lik skadegrad.

Tre vilkår for å få erstatning

For å ha rett på menerstatning er det 3 vilkår som alle må være oppfylt:

  1. Skaden må være av fysisk eller psykisk art
  2. Skaden må være varig
  3. Skaden må være betydelig

Vi ser litt nærmere på hva disse vilkårene medfører nedenfor.

Fysiske og psykiske skader

Både fysiske og psykiske skader teller med. De ulike skadetypene gir ulike prosenter medisinsk invaliditet. Se invaliditetstabellen nederst i artikkelen. Tabellen kan ikke romme alle skadetyper. Den medisinske spesialisten som skal anslå prosenten, må derfor ofte ta utgangspunkt i en nærliggende skadetype og sette prosenten skjønnsmessig. Tabellen gir anvisning på at noen skadetyper kan ikke kombineres, og at det i del tilfeller kan gis påslag på noen prosenter for smerter. Når det er flere skader regnes prosentene etter en bestemt formel. Som spesialiserte personskadeadvokater har vi erfaring i bruken av invaliditetstabellen

Varighetskravet

Det er et varighetskrav for skadene som skal telle med. Det betyr ikke at skadene må være livsvarige. Etter gjeldende rett regnes varighetskravet som oppfylt for skader som antas å være plagsomme i minst ti år. 

Det går som regel 2-3 år før en medisinsk spesialist kan si noe om hva som er varige skader. Etter en skadehendelse vil det alltid gå noe opp ned. Noe tilheles fullstendig, annet forverres. Det er en av årsakene til at personskadesaker kan ta tid. 

Noen skader tar det lenger tid enn andre å vurdere som varig. Vanligvis kan invaliditetsfastsettelsen for alvorlige hodeskader skje kort tid etter skadehendelsen.  Man skulle tro at det samme ville gjelde for en amputert arm, men det tar normalt lengre tid selv om skaden i seg selv er varig. Det er fordi det må ses an om skadelidte etter opptrening kan få tilpasset en funksjonell protese eller om armen kun kan erstattes med en kosmetisk protese. De to protesetypene gir naturlig nok svært ulike invaliditeter.

Skadene må være betydelige

At skadene må være betydelige vil si at de må til sammen utgjøre minst 15 % varig medisinsk invaliditet for å telle med i beregningen. Varig medisinsk invaliditet på mindre enn 15 % gir ikke rett til menerstatning. Etter prosenten er fastsatt utregnes erstatningen gruppevis. Varig medisinsk invaliditet i størrelsesorden 15-24 prosent tilhører gruppe 1, 25-34 prosent er gruppe 2, osv. 

Fastsettelsen av invaliditetsgrad gjøres av en lege som er spesialist på den type skader som du har fått. Du kan lese mer om innhenting av spesialisterklæringer her.

Beregning av ménerstatning

Utmåling av erstatningen skjer etter fast mønster. Erstatningen er fast innenfor en gruppe. Skadelidtes erstatning er derfor den samme enten invaliditetsprosenten er satt til 15 eller 24 %, men størrelsen varierer altså med alder og kjønn. Størrelsen på erstatningen reguleres også årlig gjennom økning i grunnbeløpet. Det endrer seg 1. mai hvert år. Vi passer derfor på å hensynta det ved oppgjør som tidsmessig ligger nær oppjusteringstidspunktet. Nedenfor kan du se gruppene og beregningen basert ppå grunnbeløpet.

I tillegg til beregning av prosent av grunnbeløpet, kommer som allerede nevnt faktorer som alder og kjønn, som også må hensyntas i beregningen. Som spesialiserte personskadeadvokater benytter vi beregningsprogram som domstolene godtar for en fullstendig beregning.

Ménerstatning fra NAV 

Ved yrkesskader utbetales menerstatningen dels fra forsikringsselskapet og dels fra NAV. Vi sender kravet til forsikringsselskapet, og kan om ønskelig også hjelpe deg med søknaden til NAV. Det skal ikke fylles ut eget skjema til forsikringsselskapet, men for å få søknaden behandlet i NAV må du fylle ut et eget skjema som du finner ved å klikke på lenken her.

Bør jeg ha advokat ved yrkesskade?

Det kan være vanskelig å kjempe mot forsikringsselskapene alene hvis du har fått en yrkesskade og skal kreve erstatning. Forsikringsselskapene har sine spesialister som jobber utelukkende med yrkesskade- og erstatningssaker. Du bør også ha en slik spesialist på din side, slik at du får den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale med advokat hos oss er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Vår erfaring er at den som engasjerer advokat hos oss får et langt bedre resultat og høyere erstatning enn den som prøver å stå alene. Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Fordi arbeidsgiver har egen yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine, så vil ikke et krav om yrkesskadeerstatning påvirke arbeidsgiveren økonomisk på noe vis. Det er forsikringsselskapet som skal betale erstatningen. Ved alvorlige yrkesskader, og der det kan virke som om erstatningskravet kan bli høyt, vil forsikringsselskapet ofte være vanskelig å forholde seg til. Det kan da være nødvendig med bistand fra advokat som kan hjelpe deg få den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss