Spesialisterklæring i Erstatningssaker

Spesialisterklæring i erstatningssaker

En spesialisterklæring er helt sentral for å kunne løse kompliserte erstatningssaker. Vi må ha uttalelser fra spesialiserte leger for å kunne beregne hva du har krav på. Det er nemlig en sammenheng mellom spørsmålene vi stiller legen, legens svar, saksgangen og erstatningspostene.

Årsaksspørsmålet kan du lese mer om i artiklene som er beskrevet for den enkelte skadetypen (trafikkskader, yrkesskader, og pasientskader). Det legen skal besvare om varig medisinsk invaliditet henger sammen med erstatningsposten som kalles menerstatning. Det legen skriver i erklæringen om funksjonsvurdering har betydning for funksjonsevnen i arbeid i og utenfor hjemmet, og har dermed betydning for erstatningspostene inntektstap og hjemmearbeidstap. Når legen skal svare på om det foreligger spesielle hjelpebehov svares det på behovet for å få dekket merutgifter til behandlinger, legebesøk, smertestillende medikamenter, osv. 

Så alt henger sammen – både med hva vi innhenter underveis i saken, spørsmålene til legen og erstatningspostene. Her forklarer vi nærmere hva vi spør legen om og hvorfor vi gjør det.

Valg av spesialist

Når det gjelder valg av spesialist, er det viktig å velge en som er medisinsk sakkyndig i de skadetypene du er påført, og det er i tillegg viktig at legen er nøytral. Det vil si en lege som begge parter kan gå god for. Som spesialisert advokat i personskadeerstatning, følger vi med på hvilke spesialister vi kan råde våre klienter til å godta.

Mandatet (spørsmålene) til legen

Spørsmålene vi stiller spesialisten er ikke noe vi finner på fra gang til gang. Det finnes standardmandater som brukes, og spørsmålene som stilles der er: 

  • om det er årsakssammenheng mellom skadene og ulykken, 
  • om du er påført varig medisinsk invaliditet, 
  • om funksjonsvurderinger og 
  • om den som er skadet har særlige behov for tilpasninger eller annet.

Hvis det er spørsmål vi ønsker besvart som ikke er med i standardmandatet, kan vi stille tilleggsspørsmål. 

Vi sender deg alltid mandatet før du skal til konsultasjon hos spesialisten. Da vet du hva legen ønsker svar på.

Årsakssammenheng 

Det er et vilkår for i det hele tatt å ha rett til erstatning at det foreligger årsakssammenheng mellom ulykken og skadene. For det er bare de skadene som pådras i selve ulykken som forsikringsselskapet er ansvarlig for. Siden dette handler om den medisinske siden av saken, er dette det første spørsmålet legen svarer på.  

Ofte har den som er skadet flere plager. Da må spesialisten ta stilling til hvilke av plagene som skyldes ulykken og hvem som ville vært til stede uansett. Legens vurderinger bygger på undersøkelser, samtalen med deg og en gjennomgang av medisinsk dokumentasjon. 

Årsaksspørsmålet besvares med enten ja eller nei. Det er aldri litt årsakssammenheng. Enten skyldes plagene ulykken eller så gjør de det ikke.

Når foreligger årsakssammenheng?

For å svare ja på spørsmålet om årsakssammenheng, må det være minst 50,01 % sannsynlighet for at skaden eller plagen skyldes ulykken. Det er et lavere beviskrav enn det som er i strafferetten, og uttrykkes som at det holder at det er «mest sannsynlig» at tilstanden skyldes skadehendelsen.

Når forsikringsselskapet tviler på om det foreligger årsakssammenheng, kan det være vanskelig å få ut penger før vi har fått utarbeidet en spesialisterklæring som tar stilling til spørsmålet. 

Svarer spesialisten nei på spørsmålet om årsakssammenheng, har den skadde ingen krav mot forsikringsselskapet. Da må vi gå gjennom erklæringen sammen med klienten og se om det er noe legen ikke har fått med seg eller om det er noe som er misforstått. 

Dersom erklæringen bygger på riktige forutsetninger av betydning for konklusjonen, vil vi som erfarne og spesialiserte advokater se på begunnelsen for avslaget sammenholdt med bevisene vi har innhentet, for deretter å gi råd om avslaget bør godtas eller ikke.

Bevis

Det er den som er skadet som har bevisbyrden. Det vil si at det er den skadde som må føre bevis for at skaden og/eller plagene mest sannsynlig stammer fra ulykken. 

Som spesialiserte personskadeadvokater hjelper vi deg med å samle inn de relevante bevisene. Det kan være dokumentasjon fra NAV, legevakt, fastlege, sykehus, fysioterapeut, kiropraktor osv. Da leter vi etter journalføringer som beviser plagene, samtidig som vi ser om andre årsaker til plagene kan utelukkes. I tillegg til å være behjelpelig med innsamlingen, vil vi også påse at forsikringsselskapet bruker dokumentasjonen riktig. 

Medisinsk invaliditet 

Svarer spesialisten ja på årsaksspørsmålet, står det i mandatet at legen skal besvare om det foreligger varig medisinsk invaliditet og hvor høy den i tilfelle er. Til hjelp benytter legen en medisinsk invaliditetstabell. Det kan du lese mer om i artiklene våre om menerstatning som erstatningspost under de ulike skadetypene. Tabellen «prissetter» kroppen vår i prosenter.  Legen teller opp skadete kroppsdeler, og gir det mer enn 15 % medisinsk invaliditet har man krav på menerstatning. Det er erstatning for tapt livsutfoldelse. 

Er den medisinske invaliditeten mindre enn 15 % har regelverket lagt opp til at det ikke gis erstatning for den tapte livsutfoldelsen. Men det kan likevel være at den som er skadet har krav på erstatning etter andre erstatningsposter.

Funksjonsvurdering

Det neste legen skal gi er en funksjonsbeskrivelse i forhold til arbeidssituasjonen, både i forhold til arbeid utenfor hjemmet og arbeid i hjemmet. Diskusjonen rundt denne problemstillingen relaterer seg til økonomisk tap i form av inntektstap og hjemmearbeidstap.

Dette er ikke et rent medisinsk spørsmål, så her er ikke legens vurderinger avgjørende alene. Her kommer også NAV inn med arbeidsutprøving og viktige rapporter, og det må legges vekt på hva du reelt sett klarer i den aktuelle situasjonen du er i.

Spesielle behov

Det siste spørsmålet spesialisten skal si noe om i erklæringen, er om du har enkelte hjelpebehov. Det kan være behov for fysikalsk behandling, rehabiliteringsopphold, smertestillende medikamenter, osv. Sett i sammenheng med erstatningspostene er det erstatning for merutgifter som kommer inn her.

Som du ser, er det en sammenheng mellom spørsmålene til spesialisten og erstatningspostene, og for hva vi innhenter av dokumentasjon underveis i saken - både i forhold til årsaksspørsmålet og de forskjellige tapspostene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å få alle bevisene på plass før det skrives en avsluttende erklæring og vi hjelper med å finne fram til riktig spesialist til å gjøre jobben uansett hvor i landet du bor.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

 

Kontakt oss