Det er viktig å overholde fristene for å få erstatning etter yrkesskade.Det er viktig å overholde fristene for å få erstatning etter yrkesskade.

Skal du kreve erstatning
etter arbeidsulykke?

Frister for erstatning etter arbeidsulykke

Skal du fremme erstatningskrav etter en arbeidsulykke, må du passe på fristene slik at du får erstatningen du har krav på.

Ved alle typer erstatningskrav løper det foreldelsesfrister, som det er viktig å overholde hvis du skal få erstatningen du har krav på. Vår advokat Anne Grethe Kjelland tar deg i denne artikkelen gjennom noen av de viktigste fristene som gjelder ved yrkesskader:

- Skaden må meldes til forsikringsselskapet innen 1 år etter arbeidsulykken. Med forsikringsselskapet menes det selskapet hvor arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikringen for sine ansatte, forteller advokat Kjelland. Arbeidsgiver skal gjøre dette, men du som skadelidt må selv passe på at det blir gjort. Det er deg det går ut over hvis skaden ikke blir meldt.

Skaden må også meldes til NAV, som fatter et vedtak om skaden godkjennes som yrkesskade. Meldefristen til NAV er 1 år fra arbeidsulykken skjedde. Ved yrkessykdom gjelder 1-års-fristen fra du ble klar over årsaken til sykdommen. 

- Skaden kan meldes senere også, men da er det mye vanskeligere å få skaden godkjent som yrkesskade, og da kan du tape viktige rettigheter sier Kjelland.

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv på et skjema du finner på nettsidene til NAV.

Vi hjelper deg gjerne med å melde skaden, dersom du ikke allerede har gjort det. Hvis du er redd for at fristen er oversittet, bør du kontakte oss så snart som mulig. Vi kan gi en gratis vurdering av om det likevel kan være mulig å få saken i gang, og hjelpe deg med å få erstatningen du har krav på.

Etter skaden er meldt, er det mange flere frister som må passes på. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år etter foreldelsesloven. Det kan imidlertid være vanskelig å finne ut av fra hvilket tidspunkt denne fristen begynner å løpe. For å finne ut av dette må det ses på flere momenter, for eksempel på hvilket tidspunkt du forsto at skaden førte til et økonomisk tap eller tapt livsutfoldelse. Fristene er ulike for de forskjellige erstatningspostene. Det kan vi fortelle deg mer om både på generelt grunnlag og spesielt i forhold til din skadesak hvis du tar kontakt.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss