Advokatfullmektig Ida Holte orienterer deg om hvilke personskader som kan gi krav på erstatning.Advokatfullmektig Ida Holte orienterer deg om hvilke personskader som kan gi krav på erstatning.

Personskade
- når kan du kreve erstatning?

Personskade: Når kan du kreve erstatning?

Personskader kan gi krav på erstatning, f.eks. hvis du har blitt utsatt for en arbeidsulykke, en ulykke i trafikken, blitt utsatt for vold eller har blitt feilbehandlet. Vi har skrevet litt mer om forskjellige typetilfeller som kan gi krav på erstatning.

Det er ikke alle uhell og ulykker som gir krav på erstatning, selv om du blir skadet. For at du skal kunne kreve erstatning, må det være noen andre enn deg som er ansvarlig for skaden du fikk - enten fordi de har gjort noe feil som var årsak til at personskaden oppsto, eller fordi det er bestemt i lov eller avtale at de skal være ansvarlige.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Vår advokatfullmektig Ida Elisabeth Alnes Holte forteller deg her mer om når du kan ha krav på erstatning etter personskade.

Yrkesskade

Hvis du blir utsatt for en ulykkeshendelse på jobb, vil du kunne ha krav på erstatning fra din arbeidsgiver sitt forsikringsselskap. Alle arbeidsgivere i Norge har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. Etter at arbeidsulykken har skjedd, plikter arbeidsgiver videre å melde fra om hendelsen til både forsikringsselskapet og til NAV. For å ha rett på erstatning må du som følge av ulykken ha blitt påført en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap.

Trafikkskade

Ved en trafikkulykke har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet til den bilen som har forårsaket skaden. Hvis det er en annen bil enn din egen som var årsak til ulykken kan du også ha krav på erstatning gjennom din egen førerulykkesforsikring, som du har gjennom ditt eget forsikringsselskap. I likhet med i yrkesskadesakene må du for å ha rett på erstatning ha blitt påført en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap. 

I trafikkulykkesakene kan du i tillegg søke om oppreisningserstatning, hvis du mener fører av bilen har opptrådt grovt uaktsomt.

Voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for vold, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Du kan da fremme krav i straffesaken mot gjerningsmannen, eller sende inn søknad om erstatning til «Kontoret for voldsoffererstatning». 

I likhet med yrkesskade- og trafikkskadesakene, må voldshendelsen(e) har påført deg en skade som også har påført deg et økonomisk tap. I tillegg kan du, i likhet med i trafikkskadesakene, søke om oppreisningserstatning, for den tort og svie du har opplevd som følge av den straffbare handlingen.

Pasientskadeerstatning

Hvis du har blitt utsatt for feilbehandlingen hos din fastlege, på sykehus eller annen medisinsk behandler, vil du kunne ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Skaden kan være forårsaket av både feil behandling eller forsinket behandling.

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må du for det første ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. For det andre må pasientskaden ha påført deg et økonomisk tap som overstiger kr 10.000,-.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Fritidsskade

Også ulykker som skjer på fritiden kan gi krav på erstatning. Ofte er det da ingen ansvarlig skadevolder, og det avgjørende er derfor om du har tegnet egen forsikring som gir rett til utbetaling. Mange er også dekket gjennom en utvidet yrkesskadedekning hos sin arbeidsgiver. Gjennom en fritidsskadeforsikring vil ansatte også være forsikret dersom skaden inntreffer på fritiden, og omfatter også skader som inntreffer på vei til eller fra jobb. Mange har også forsikringer via et fagforbund, eller via ektefelle/samboer. Har du blitt utsatt for en ulykke på fritiden, bør du derfor undersøke nøye hvilke forsikringer du har, og se om de kan få anvendelse på saken.

Meld i tide!

Det løper en rekke frister i personskadesaker, og det er derfor viktig at du tar kontakt med aktuelle forsikringsselskaper, NAV, voldsofferkontoret eller Norsk pasientskadeerstatning så snart som mulig etter ulykken. Ellers risikerer du å tape ditt krav som følge av oversittet meldefrist eller ved at kravet blir foreldet. 

Det kan også være lurt å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen. I yrkesskade-, trafikkskade- og voldsoffersakene dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokat av forsikringsselskapet/ det offentlige. I pasientskadesakene dekkes utgifter til advokat etter en egen forskrift etter at du har fått medhold i at det foreligger svikt ved behandlingen.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss