Lurer du på om du har en sak?

Yrkesskade: Økning i arbeidsskadedødsfall

Arbeidstilsynet melder om økning i antallet dødelige yrkesskader i bygg- og anleggsbransjen. Bransjen er den med størst risiko for yrkesskader, og hadde 2664 arbeidsulykker i 2019.

(Arbeidstilsynet:) Det var i 2019 en økning i arbeidsrelaterte dødsfall innen bygge- og anleggsnæringen. I rapporten "Ulykker i bygg og anlegg" trekker Arbeidstilsynet særlig frem farlige handlinger, mangler ved operativ ledelse og manglende risikostyring som årsaker til arbeidsulykkene.

Størst risiko i bygg- og anleggsbransjen

Bygge- og anleggsvirksomhet er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år. I alt hadde bransjen 2664 arbeidsulykker i 2019, og ni av disse resulterte i dødsfall. I tillegg var det to arbeidstakere fra andre næringer som omkom i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid.

De fire hyppigste typene arbeidsulykker var 

  • fall fra høyde (tak, golv etc.) 
  • truffet av fallende gjenstander 
  • kontakt med håndverktøy 
  • fall fra stillas 

Fallulykker utgjorde omtrent 45 prosent av ulykkene i de rapportene og analysene som Arbeidstilsynet har gjennomgått.

Unge mest utsatt for yrkesskade

Det var i all hovedsak menn som ble skadet i ulykker i bygg- og anlegg i 2019, med betydelig overhyppighet av skader i den yngste aldersgruppen.

Rapporten fremhever at en nærliggende årsak til at flere unge skader seg på arbeid, er at de ofte utfører de mest risikoutsatte arbeidsoppgavene på bygge- og anleggsplassene, mens en større andel eldre arbeidstakere jobber med ledelse og administrasjon. Mindre erfaring og kompetanse, fremheves også som en viktig årsak.

Yrkesskade gir krav på erstatning

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke, så har du krav på erstatning for det økonomiske tapet som ulykken påfører deg. Din arbeidsgiver plikter å ha en yrkesskadeforsikring som dekker slike ulykker, og skaden skal meldes til både forsikringsselskapet og til NAV.

Det er vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået, fordi et erstatningskrav alltid skal beregnes individuelt for den enkelte. Derfor bør du oppsøke en advokat som jobber spesialisert med personskade- og yrkesskadesaker.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss