Hvordan forstå spesialisterklæringen
i en personskadesak

Hvordan leser du spesialisterklæringen

Spesialisterklæringen er ofte avgjørende for den som krever erstatning etter personskade. Her tar vi for oss de spørsmålene som stilles spesialisten og hvordan svarene i spesialisterklæringen skal leses.

Advokat og ass. partner Anne Grethe Kjelland i Advokatfirmaet Robertsen har over mange år jobbet spesialisert med personskade- og erstatningsrett. I denne artikkelen deler hun sin erfaring med deg om hvordan man skal lese og forstå en spesialisterklæring i en skadesak.

Hvilke spørsmål stilles til spesialisten?

Når vi ber en spesialist utarbeide en spesialisterklæring, er det for å klarlegge flere punkter i saken din. Det er ikke tilfeldig hvilke spørsmål vi kan stille legen. Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et mandat som viser hvilke spørsmål som stilles fra forsikringsselskapet og din advokat. Mandatet finner du her.

Hvilke krav stilles til spesialistens svar?

Spesialisten må besvare spørsmålene i samsvar med reglene i helsepersonelloven, og i tråd med etiske regler for leger. Det betyr blant annet at legen skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Legen skal bygge erklæringen på nødvendig innhentet informasjon og på så omfattende undersøkelser som formålet tilsier.

Hvordan skal du lese spesialisterklæringen? 

I det følgende skal jeg ta for meg punkt for punkt som er vist i mandatet, men vær oppmerksom på at spesialisten ofte setter andre tall på sine punkter i erklæringen:

Punkt 1: Når vi sender henvendelse om utarbeidelse av spesialisterklæring til en egnet spesialist, fylles opplysninger om deg og din skade ut av forsikringsselskapet og din advokat. I tillegg legger vi ved medisinsk og annen dokumentasjon som legen trenger for å vurdere skadene dine.

Punkt 1.1 – 1.3: I spesialisterklæringen refereres det du forteller spesialisten om din tilstand. Ofte ber også spesialisten deg om å skrive en rapport. Spesialistens gjengivelse har ofte overskriften «Erklæringens beskrivende del». I tillegg skal spesialisten skrive hvilke funn som vedkommende gjør ved undersøkelsen, og eventuelle tilleggsundersøkelser. Det kan være supplerende røntgenbilder, eller for eksempel resultatet etter en nevropsykologisk undersøkelse som spesialisten henviser deg til.

Punktene 1.4 – 1.7 har direkte med erstatningssaken din å gjøre, om du i det hele tatt etter spesialistens vurdering har krav på erstatning (punkt 1.4), om du har krav på erstatning for tapt livsutfoldelse (punkt 1.5), det gis en funksjonsvurdering i forhold til arbeid og fritid (punkt 1.6) og om du har særlige beov (punkt 1.7). Punktene her referer seg til punktene i mandatet. Ofte setter spesialisten andre tall på punktene, men du vil kjenne igjen overskriftene. 

Vurdering av årsaksforhold

I dette punktet avgjøres det om du har krav på erstatning eller ikke. Ut fra bevisene som er fremlagt (dokumentasjonen som er sendt inn, undersøkelsen av deg og din forklaring), må spesialisten si om det sannsynlig eller ikke at plagene dine skyldes ulykken. 

"Spørsmålet om årsakssammenheng er inngangsbilletten til om du har krav på erstatning eller ikke."

Advokat Anne Grethe Kjelland

Grensen går på 50 %, og kan gi flere utfall:

  • -Spesialisten finner det minst 50 % (50,01 % eller mer) sannsynlig at plagene dine skyldes ulykken, da har du krav på erstatning
  • -Spesialisten finner det mindre enn 50 % sannsynlig at plagene dine skyldes ulykken, da har du ikke krav på erstatning 
  • -Spesialisten finner at noe skyldes ulykken og noe skyldes andre forhold, da har du krav på erstatning for den delen av plagene som skyldes ulykken, men ikke det som skyldes andre forhold

Dette punktet handler om spesialisten mener du har bevist at skadene/plagene skyldes skadehendelsen og handler verken om du er arbeidsufør eller om medisinsk invaliditet. Mange blander dette, så hold fast ved at det i dette punktet kun er snakk om selve «inngangsbilletten» til om du har rett til erstatning – altså om du har bevist at plagene skyldes ulykken eller ikke.

Dersom spesialisten konkluderer med at saken din ikke oppfyller vilkårene om årsakssammenheng mellom ulykken og skader/plager, besvares normalt ikke de siste spørsmålene i mandatet. Da er det opp til deg og advokaten din om dere mener erklæringen er feil, og må snakke sammen om hva som bør gjøres videre.

Dersom spesialisten konkluderer med at det er årsakssammenheng, besvares de neste spørsmålene.

Vurdering av medisinsk invaliditet 

Dette punktet handler om du har krav på erstatning for nedsatt livskvalitet. Arbeids- og sosialdepartementet har «prissatt» hele kroppen i prosenter i en tabell. Denne tabellen kalles invaliditetstabellen.

Dette gjelder skadene på kroppen fysisk og/eller psykisk og ikke hvor mye du er i stand til å arbeide. Spesialisten teller opp skadene dine etter tabellen. Dersom summen er 15 % eller høyere og er varige, har du krav på erstatning for tapt livsutfoldelse. Er det under 15 % får du ikke erstatning etter denne erstatningsposten. En erfaren advokat vil kunne si om det ser ut til at spesialisten har gjort korrekt bruk av den medisinske invaliditetstabellen.

Funksjonsvurdering

Dette punktet handler om hvordan arbeidssituasjonen din ser ut. Det er en vurdering av om du klarer å jobbe og gjøre like mye som før skadehendelsen. Dette omfatter også hvordan skadehendelsen påvirker dine muligheter til å gjøre arbeid i hjemmet

Den medisinske spesialisten skal gi en medisinsk vurdering, men legen skal ikke sette prosenter på arbeidsuførheten din. Advokaten din vil følge opp spesialistens funksjonsvurdering sammenholdt med arbeidsrapporter utarbeidet av NAV og annen medisinsk dokumentasjon. Dersom arbeidsevnen din er nedsatt på grunn av skadehendelsen og gir økonomisk tap, har vi som spesialiserte advokater beregningsverktøy for å beregne tapet.

Særlige behov

Spesialisten gir en vurdering av om du har nytte av behandling hos for eksempel fysioterapeut, kiropraktor, rehabiliteringsopphold og eventuell bruk av medisiner og smertestillende medikamenter. Advokaten vil på bakgrunn av konklusjonen her kunne fremme krav om merutgifter på grunn av skadehendelsen.

Bistand av advokat 

Valg av spesialist er som du ser, helt avgjørende for hvordan spesialisterklæringen blir. Noen leger er mer eller mindre i lomma på forsikringsselskapene, og konkluderer nesten aldri i favør av den skadelidte. Disse er det veldig viktig å unngå, og du må passe på at du forhører deg med en advokat som har god kjennskap med personskade- og erstatningsrett før du aksepterer noe forslag fra forsikringsselskapet på valg av spesialist. Blir du lurt her, får du ingen erstatning.

Utgiftene til advokat dekkes i trafikk- og yrkesskadesaker av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hos oss i Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss