Erstatning for inntektstap
etter yrkesskade

Hva kan du få i erstatning for inntektstap etter yrkesskade?

Inntektstap som skyldes yrkesskade og yrkessykdom, skal erstattes. Dette gjelder både for inntektstap du har fått og for det tapet som oppstår i fremtiden. Men hvordan beregnes denne erstatningen? Advokat Anne Grethe Kjelland ser på dette i denne artikkelen.

Tapet som oppstår fra ulykkestidspunktet fram til erstatningssaken avsluttes ved avtale eller domsavgjørelse, kalles påført inntektstap. Tapet som vil oppstå etter saken er avsluttet, kalles fremtidig inntektstap. Selv om begge tapspostene dreier seg om inntektstap, beregnes tapene forskjellig. Det skal jeg fortelle mer om i denne artikkelen. 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Påført inntektstap etter yrkesskade

Tapsperioden er fra ulykkestidspunktet og frem til oppgjørstidspunktet. Oppgjørstidspunktet er når saken avsluttes ved at det inngås en endelig sluttavtale om oppgjør med forsikringsselskapet eller domstidspunktet, dersom vi ikke kommer til enighet. De aller fleste saker løses ved avtale.

Hva skal erstattes?

Det du skal ha erstattet er det tapet du lider. For å finne ut det, må vi se på hva du ville hatt i inntekt dersom ulykken ikke hadde skjedd. Så må vi finne ut hva du har hatt av ytelser. Det er differansen som skal erstattes.

Bevis

Som bevis innhenter vi skattemeldinger for å se hva du har hatt i inntekter før skaden, og spør arbeidsgiver hva du ville hatt i inntekt hvis du fremdeles hadde vært i full jobb. Vi innhenter opplysninger fra NAV om ytelser derfra og eventuelt fra forsikringsslskap som håndterer kollektive pensjoner. Jeg passer på hva vi skal innhente og forteller deg hvem av oss som skal innhente hva.

Beregning

Det er lovbestemt i skadeserstatningsloven § 3-1, første ledd, første punktum at det ved erstatningsutmålingen skal «gjøres fradrag for lønn under sykdom og  liknende ytelser, trygdeytelser, ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold… i den utstrekning den erstatningsansvarlige har betalt premien.». 

Poenget er at du skal ha samme inntektssituasjon etter ulykken, som du hadde før ulykken skjedde. For å beregne erstatningen du har krav på etter ulykken, må man derfor først se på hva du hadde tjent hvis ulykken ikke hadde skjedd. Så må man sammenligne dette med hva du faktisk har i inntekt. Da må vi hensynta eventuelle inntekter du fortsatt har, sammen med ytelser fra NAV og utbetalinger fra kollektiv pensjonsavtale gjennom arbeidsgiver hvis du har skal det. Hvis det fortsatt ikke er like mye som du ville hatt i inntekter uten skaden, kommer erstatningen på toppen. Derfor kalles erstatningen for en supplementsytelse.

- Det er ikke mulig å regne ut tapet direkte, for det må tas hensyn til om du sparer reiseutgifter, om du har fagforeningspremie, pensjonspremie, eller for eksempel skattefordeler slik fiskere har. Derfor setter vi tallene inn i et beregningsprogram, som er godkjent av begge parter og også brukes av domstolene. Det vi da kan være uenige om, er tallene vi setter inn i regneprogrammet. 

Skatteplikt

Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig som annen inntekt. Det er nettotapet (etter skatt) somskal erstattes, men fordi denne erstatningsposten er skattepliktig får du med pengene som skal innbetales som skatt. Det er deg selv som må innbetale skatten. Du kan enten vente på å få restskatt, eller snakke med kemneren og få kontonummer for å betale skatten på forskudd.

Når sender vi krav?

Tapet regnes ut for hele år når skattemeldingen for tapsåret foreligger, da får vi med alle tap som bonustap, overtidstap, osv og tap av feriepenger. Dersom det er for lenge for deg å vente til skattemeldingen for tapsåret er ferdig, kan vi gjøre en foreløpig beregning og be om utbetaling av et akonto beløp som avregnes når vi kan foreta den endelige beregningen. Kravene er foreldet etter tre år.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Beregning av fremtidig inntektstap

Fremtidig inntektstap beregnes fra oppgjørstidspunktet til pensjonsalder etter en standardisert beregningsmåte. Hjemmearbeidstapet inngår standardiseringen. 

Ved yrkesskader er tapet fra oppgjørstidspunktet (avtale eller dom) standardisert. Å beregne det manuelt er komplisert, og ikke en gang noe vi som spesialiserte personskadeadvokater begir oss ut på. Vi benytter et beregningsprogram som godtas av både forsikringsselskaper og domstolene. Tapet regnes etter økonomisk uføregrad. I tapet inngår også fremtidige utgifter til hjelp i hjemmet, selv om det beregnes individuelt i den påførte tapsperioden. Det gjelder også påførte merutgifter. Det gis ikke skatteulempe og pensjonstap i tillegg til standarderstatningen, slik tilfellet er ved trafikkskader og pasientskader

Hvis du har en forventet karriere, tas det ikke individuelle hensyn til det. Dersom du i en periode mottar barnetillegg som du mister når barnet fyller 18 år, tas det heller ikke individulle hensyn til det. Slike forhold anses innbakt i standardiseringen.

Erstatning for fremtidig inntektstap er skattefri. 

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.


Kontakt oss