Erstatning ved ulykke skal dekke økonomisk tap. Våre advokater hjelper deg kreve erstatning.Erstatning ved ulykke skal dekke økonomisk tap. Våre advokater hjelper deg kreve erstatning.

Erstatning
Har du et erstatningskrav?

Erstatning

Hvis du har et økonomisk tap etter en ulykke, kan du har krav på erstatning. Forutsetningen er at det er noen som er ansvarlige for ulykken, slik at du har noen å kreve erstatning fra. Våre advokater har lang erfaring med å oppnå gode resultater.

Erstatningen etter en ulykke skal dekke det økonomiske tapet som ulykken har medført. Grunntanken er at den som har fått en skade skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Hvis det er snakk om å få erstatning etter en trafikkulykke eller en arbeidsulykke, så vil utbetalingen gjøres av det forsikringsselskapet som hadde ansvaret for ulykken.

Erstatningsutbetalingen skal dekke både ødelagte gjenstander fra ulykken, og annet tap som f.eks. utgifter til medisiner og behandling. Det er den som krever erstatning som må bevise at det foreligger et økonomisk tap, og da er det veldig viktig å ta vare på alle kvitteringer.

Den største erstatningsposten ved alvorlige personskader er som regel inntektstapet. For å beregne denne erstatningsposten må man sammenholde den faktiske inntekten man har hatt etter ulykken, med den lønnsutviklingen du mest sannsynlig ville hatt uten ulykken. Det er mellomlegget mellom disse to tallene som forsikringsselskapet skal betale i erstatning.

Det er viktig å merke seg at den som krever erstatning også har tapsbegrensningsplikt. Tapsbegrensningsplikten innebærer at det er grenser for hvilke utgifter du kan få erstattet, og den som har fått en skade også har et ansvar for at det økonomiske tapet ikke blir større enn nødvendig.

Det kan være vanskelig å beregne hva du har krav på i erstatning, og det kan da være lønnsomt å bruke en advokat som har erfaring med erstatningssaker. En erfaren advokat vil kunne hjelpe deg få erstatningen du har krav på, og vil kunne gi det rådene du trenger i erstatningssaken.

Ved yrkesskade og trafikkskade dekkes utgifter til advokat av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter etter ulykken.

Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss