Ønsker du bistandsadvokat?

Bistandsadvokat

Ved alvorlige ulykker, der skadevolder har gjort en straffbar handling, kan den som får en personskade få bistandsadvokat. Bistandsadvokaten skal hjelpe den skadelidte i forhold til straffesaken mot skadevolder og til å kreve oppreisning.

Den som utsettes for en straffbar handling vil i enkelte saker ha krav på bistandsadvokat. Bistandsadvokat er aktuelt etter grove voldshandlinger, seksuelle krenkelser eller det er andre særlige forhold som tilsier at offeret bør få oppnevnt bistandsadvokat for seg. Også etter alvorlige trafikkulykker kan man som skadelidt ha krav på bistandsadvokat. Skal du engasjere bistandsadvokat, bør du vurdere å bruke en advokat som har erfaring med erstatningsrett, slik at du ikke bare får bistand under selve straffesaken. Det er viktig med god bistand også i erstatningsoppgjøret som gjerne følger etterpå, og til å kreve oppreisning etter den straffbare handlingen.

Ubetinget krav på bistandsadvokat

Offeret har krav på bistandsadvokat dersom man mener å ha blitt utsatt for eller forsøkt utsatt for nærmere angitte forbrytelser:

  • Voldtekt
  • Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold
  • Seksuell omgang med barn
  • Incest
  • Familievold
  • Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse

Videre har offeret krav på bistandsadvokat dersom det er påført betydelig fysisk eller psykisk skade, for eksempel etter vold og mishandling. Etterlatte har krav på bistandsadvokat dersom en mindreårig er død som følge av en straffbar handling. Dersom vedkommende ikke er mindreårig kan etterlatte etter en skjønnsmessig vurdering likevel få oppnevnt bistandsadvokat.

Helhetsvurdering

Ved tilfeller som faller utenfor de ovenfor nevnte kan en etter en helhetsvurdering få oppnevnt bistandsadvokat, dersom særlige grunner medfører at det er behov for dette.

Etter å ha fått oppdraget, skal bistandsadvokaten så snart som mulig avklare om den skadelidte har et erstatningskrav å gjøre gjeldende i straffesaken. Som regel vil det bare være oppreisning som kreves i straffesaken, og så krever man resten av erstatningen av forsikringsselskapet. Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Utgiftene til bistandsadvokat etter trafikkulykke dekkes av staten hvis man får oppnevnt bistandsadvokat av domstolen.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring som bistandsadvokat - herunder også i terrorsaken etter 22. juli 2011. Ta kontakt idag for samtale om oppdrag om bistandsadvokat etter trafikkulykke.

Kontakt oss