Har du krav på bistandsadvokat?

Bistandsadvokat ved trafikkskade

Hvis en trafikkulykke er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett, kan den som har fått en trafikkskade be om å oppnevnt bistandsadvokat i straffesaken mot skadevolder. Våre advokater har erfaring som bistandsadvokat ved trafikkskade.

Bistandsadvokat er ikke noe som bare oppnevnes for voldsofre. Den som utsettes for en alvorlig trafikkulykke vil i enkelte saker også ha krav på bistandsadvokat. Dette forutsetter bl.a. at den som er årsak til skaden har opptrådt enten grovt uaktsomt eller forsettlig. Bistandsadvokaten skal i saker om trafikkskade hjelpe den skadelidte under straffesaken og skal fremlegge krav om erstatning og oppreisning på vegne av den skadelidte. Du bør derfor bruke en bistandsadvokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

I noen trafikkulykkesaker så reiser politiet straffesak mot personen som har vært årsak til ulykken. Dette kan f.eks. være ved grove trafikkforseelser eller der sjåføren har kjørt i påvirket tilstand. Hvis skadelidte i tillegg fikk en betydelig personskade i ulykken, så følger det av straffeprosessloven at vedkommende har krav på bistandsadvokat.

Som regel vil det bare være oppreisning som kreves i straffesaken, og så krever man resten av erstatningen av forsikringsselskapet. Dette har sammenheng med at domstolen i straffesaken først og fremst ønsker å behandle selve straffesaken, samt også med at skadene etter en trafikkulykke som regel ikke er endelig avklart innen straffesaken blir behandlet. Dermed vet man ikke så mye om hvilke erstatningskrav som skal kreves etter trafikkulykken, ut over oppreisningskravet.

Det er en fordel å bruke samme advokat som bistandsadvokat som du bruker i forsikringssaken, ettersom disse sakene henger nøye sammen. Dette vil også domstolene som regel akseptere ved spørsmål om bostedsforbehold som bistandsadvokat. Det er også en fordel å bruke en advokat som er erfaren med personskade- og erstatningsrett, ettersom den sentrale oppgaven for bistandsadvokaten vil være i forbindelse med erstatningskravet.

Utgiftene til bistandsadvokat etter trafikkulykke dekkes av staten hvis man får oppnevnt bistandsadvokat av domstolen.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring som bistandsadvokat - herunder også i terrorsaken etter 22. juli 2011. Ta kontakt idag for samtale om oppdrag om bistandsadvokat etter trafikkulykke.

Kontakt oss