Arbeidsulykker med kjøretøy
gir flest dødsfall

Kjøretøy forårsaker dødsulykker på jobb

Noen næringer markerer seg negativt i antallet dødsulykker. En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser at fire næringer står for halvparten av disse arbeidsulykkene. Fellesnevneren er bruk av kjøretøy.

De fire næringene med høyest antall arbeidsskadedødsfall i Norge er bygg og anlegg, transport og lagring, jordbruk og industri. En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser at i halvparten av dødsulykkene i de fire nevnte næringsområdene var kjøretøy involvert. Rapporten gjelder arbeidsskadedødsfall i perioden 2014-2019, og identifiserer typiske kjennetegn og årsaker for arbeidsulykker innenfor næringene bygg og anlegg, transport og lagring, jordbruk og industri.

Ved alle arbeidsulykker så kan det oppstå et økonomisk tap som arbeidsgivers forsikringsselskap er forpliktet til å dekke.  Hvis arbeidsulykken også er en trafikkulykke, er det to forskjellige beregningsregler som kan komme til anvendelse. Da skal du ha erstatning etter den beregningsmåten som gir deg best resultat. Skal du kreve slik yrkesskadeerstatning, vil det lønne seg å bruke spesialisert advokat slik at du får erstatningen du har krav på.

30 omkomne i året 

I perioden 2015-2019 omkom 141 personer etter arbeidsulykke. Dette utgjør nesten 30 personer i året. Selv om dette tallet er alt for høyt, har det likevel skjedd en nedgang i antall dødsfall på jobb, noe som utgjør 45 personer hvert år. Nedgangen i antall omkomne etter arbeidsulykker skyldes trolig blant annet at HMS-arbeidet har blitt bedre på generell basis, at maskiner har overtatt mye farlig arbeid, at maskiner har blitt sikrere, og at det generelt er færre farlige arbeidsoppgaver i dag enn før.

Det er store forskjeller mellom bygg- og anleggsnæringen, transport- og lagringsnæringen, jordbruksnæringen og industrinæringen. Likevel er det særlig én ting som går igjen i en stor del av arbeidsskadedødsfallene i de fire næringene: de involverer kjøretøy. Dette gjelder både store og små kjøretøy. Dette omfatter alt fra vogntog, busser, lastebiler og anleggsmaskiner, til personbiler, trucker og snøscootere.

Arbeidsulykker skyldes oftest menneskelige feil

Hele 67 % av dødsulykkene skyldes menneskelige årsaker, som oftest i form av feilvurderinger og brudd på praksis og prosedyrer. Mange av disse ulykkene kunne nokså enkelt vært unngått dersom man var mer oppmerksom. Det er derfor viktig at arbeidsgiver gjør det som må til for å minke risikoen for dødsfall ved utføring av arbeid. Ved å ha strenge rutiner for opplæring, trening og oppfølging vil man redusere risikoen for feilvurderinger. Videre er det viktig å sikre seg at arbeidstakerne forstår sikkerhetsrutinene og at arbeidstakerne blir gjort oppmerksom på potensielle farer. Til sist er det viktig at arbeidsgiver hele tiden har sikkerhet i fokus, spesielt med tanke på risikovurderinger, planlegging og opplæring.

Hva kan jeg få i yrkesskadeerstatning?

Erstatning etter arbeidsulykke skal beregnes individuelt, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået for yrkessskader. Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en arbeidsulykke, bør du få en vurdering fra en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss