Stor fare for yrkessykdommer, og særlig lungesykdommer, for sveisere i verft.Stor fare for yrkessykdommer, og særlig lungesykdommer, for sveisere i verft.

Lurer du på om du har en sak?

Advarer mot lungesykdom for sveisere

Arbeidstilsynet advarer mot fare for yrkessykdommer for sveisere og andre som eksponeres for metallrøyk på jobben. Alle verft oppfordres til å kartlegge og vurdere risiko for lungesykdommer for sine ansatte. Hvis du har fått en yrkessykdom, vil vi anbefale at du kontakter oss for en uforpliktende samtale om saken din og hvilke muligheter du har.

(Arbeidstilsynet:) I perioden januar til mars 2019 ble 21 arbeidstakere rammet av pneumokokk. Flesteparten av de syke jobbet ved samme verft i Møre og Romsdal. Tidlig i april gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn, etter henvendelse fra Helse Møre og Romsdal om alvorlig infeksjonssykdom blant ansatte og innleide ved verftet. Arbeidstilsynet mener det kan være forhold i arbeidsmiljøet som kan ha ført til at folk ble syke.

Utfordringene som ble avdekket er ikke enestående for bransjen, og Arbeidstilsynet har derfor utarbeidet tips om forebyggende tiltak for å unngå lungesykdommer på arbeidsplassen.

Tips for å unngå yrkessykdom i lungene

  • God ventilasjon og prosessavsug, for å redusere eksponeringen for metallrøyk og andre kjemikalier og forurensning til et minimum.
  • Forbud mot røyking i arbeidslokalene.
  • Verneutstyr for å beskytte arbeidstakere som utsettes for sveiserøyk, støv og annen forurensning. Det betyr at disse må få tilfredsstillendeåndedrettsvern
  • god hygiene og gode garderobeforhold.
  • Forsvarlige arbeidstidsordninger.
  • Informasjon på et språk arbeidstakerne forstår.
  • Vurdere vaksinasjon der andre tiltak ikke reduserer risikoen godt nok. Vurderingen bør gjøres sammen med bedriftshelsetjenesten.

Hva bør du gjøre ved yrkessykdom?

Hvis du har fått en yrkessykdom, f.eks. ved lungesykdom, må du for det første selvsagt følge de medisinske rådene du får til behandling og oppfølging. Du må også sørge for at yrkesskaden meldes til NAV og til din arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette skal arbeidsgiver selv sørge for på eget initiativ, men det er mange eksempler på at dette glemmes. 

Hva skjer i en yrkessykdomssak? Les vår guide her.

Du bør også kontakte advokat som er spesialist på yrkesskadesaker, slik at du får den bistanden du trenger. Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkessykdomssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag.

Kontakt oss