Har du hatt utgifter etter personskade?

Erstatning for påførte utgifter

Du skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd, og kan kreve erstatning for de utgiftene du har hatt på grunn av skaden.

Du har som utgangspunkt krav på å få erstatning for alle utgifter du har fått på grunn av personskaden. Det er imidlertid en skjønnsmessig begrensning i at utgiftene må være rimelige og nødvendige. Dette kan være utgifter til behandling, ting som ble ødelagt i ulykken eller andre utgifter du har fått, og som du ikke ville hatt hvis personskaden tenkes borte. Dette gjelder som et utgangspunkt, uavhengig av om du har en trafikkskade, yrkesskade, pasientskade eller krav på voldoffererstatning.

Når det gjelder behandlingsutgifter mv. så må du passe på at du undersøker om du kan få disse dekket gjennom NAV-systemet. Dette har sammenheng med at forsikringsselskapet normalt ikke vil akseptere å betale for en utgift som du kunne fått dekket gjennom det offentlige. Forsikringsselskapet begrunner dette med at du har en tapsbegrensningsplikt, som innebærer at du må passe på at ditt erstatningskrav ikke blir unødvendig stort. Tapsbegrensningsplikten er også begrunnelsen for at det bare er rimelige og nødvendige utgifter som erstattes.

Også utgifter til advokat dekkes på lik linje med alle andre utgifter. Forsikringsselskapene synes ofte det er greit om den skadelidte kommuniserer gjennom advokat, og dekker utgiften til salær etter regning fra advokaten. Det er viktig at du er oppmerksom på at det er du som er klient, og som dermed er ansvarlig for salæret påløper. Advokaten vil imidlertid prøve å få dette dekket i sin helhet av forsikringsselskapet, noe som ofte skjer ved utbetaling av slutterstatning til deg.

Les også mer om utgifter her:

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss