personskadesiden

Har du fått prolaps som yrkesskade?

Prolaps

Har du prolaps som følge av en arbeidsulykke, kan du kreve yrkesskadeerstatning. Erstatningen skal sørge for at du ikke taper penger på at du har fått en yrkesskade, men forsikringsselskapene vil helst betale så lite som mulig. Gjennom Personskadesiden kan du få kontakt med erfarne advokater. Kontakt oss helt uforpliktendemed spørsmål i din sak.

En prolaps kan gi yrkesskadeerstatning hvis den er kommet som en følge av en arbeidsulykke, og den gir deg et økonomisk tap. Det er vanskelig å si noe konkret om hva du kan kreve i erstatning for yrkesskaden uten at man går detaljert inn i din sak og ser på dine konkrete forutsetninger. Dette er noe en advokat kan hjelpe deg med, hvis vedkommende er spesialisert i personskade- og erstatningsrett.

Forsikringsselskapet vil gjerne anføre at prolaps ikke kan være utløst av arbeidsulykken, og at du dermed egentlig ikke har fått noen yrkesskade. Selskapet viser vanligvis til at prolapser som regel ikke er utløst av traumer og at det er mange i befolkningen som får prolaps og andre ryggplager uten at det skyldes noen spesiell hendelser. Hvis du blir møtt med denne type anførsler så vil den medisinske dokumentasjonen i din sak kunne være helt avgjørende, sammen med informasjon om arbeidsulykken. Det er derfor viktig at du oppsøker lege tidlig og opprettholder kontakt med lege gjennom hele erstatningssaken, slik at du kan dokumentere hvordan din helsemessige utvikling har vært siden ulykken skjedde.

Det hender seg at forsikringsselskapet anfører at en prolaps må følge en bestemt oppskrift i symptomutviklingen for at den skal kunne danne grunnlag for erstatningsoppgjør:

  • Ulykken må ha tilstrekkelig skadeevne
  • Det må foreligge akuttsymptomer, innen 72 timer fra ulykkestidspunktet
  • Det må foreligge brosymptomer
  • Skadeutviklingen må være i henhold til alminnelig akseptert medisinsk viten

Det er viktig å merke seg at disse punktene er alminnelige utgangspunkter for hvordan en skade antas å utvikle seg, men de er ikke vilkår når det kommer til andre typer skader enn whiplash/nakkesleng.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss