Har du et multitraume
etter en arbeidsulykke?

Multitraume

Alvorlige arbeidsulykker kan medføre multitraume, og betydelige erstatningskrav. Jo høyere erstatningskravet kan risikere å bli, jo vanskeligere vil selskapet også være å forholde seg til. Du bør ikke stå alene i kampen mot selskapet. Gjennom Personskadesiden kan du komme i kontakt med advokater som er spesialister på yrkesskade- og erstatningsrett.

Ved alvorlige arbeidsulykker kan skadelidte får mange skader samtidig, noe som ofte omtales som multitraume. Ved multitraume er det svært viktig med akutt behandling. Avhengig av om dette gir varige skader, kan et erstatningskrav bli betydelig. Det vil da lønne seg å engasjere advokat som jobber mye med yrkesskader.

Ved multitraume står den yrkesskadde ofte overfor flere operasjoner og langvarig rehabilitering. Når helsen og rehabiliteringen krever så mye energi og innsats som ved en multitraumeskade kan det være tungt å måtte forholde seg til forsikringsselskapet og krav om yrkesskadeerstatning i tillegg. Derfor er det mange som velger å kontakte advokat tidlig i prosessen så de kan konsentrere seg om det helsemessige.

Advokaten vil kunne hjelpe deg med dialogen overfor selskapet, og sørge for at utgifter, bortfalte inntekter mv dekkes fortløpende så raskt det lar seg gjøre. Utgiftsdekningen må gjøres i samråd med NAV, ettersom forsikringsselskapet vil forvente at du som skadelidt først undersøker hvilke muligheter du har for dekning fra det offentlige.

Det er også slik ved alvorlige yrkesskader, slik tilfellet vil være ved multitraume, at forsikringsselskapene som regel vil prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Et multitraume som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. En advokat som jobber mye med yrkesskade- og erstatningsrett vil vite mer om hvordan man skal forholde seg til selskapet enn en advokat som ikke har den samme erfaringen. Hvis du har fått multitraumeskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor yrkesskadesaker og få juridisk bistand. Vi anbefaler derfor at du kontakter advokat i samråd med Personskadesiden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter yrkesskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av yrkesskaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss