personskadesiden
Godkjent yrkesskade er et begrep som NAV bruker

Hva er en godkjent yrkesskade?

Godkjent yrkesskade

En skade må være godkjent som yrkesskade av NAV for at du skal ha rett til de ekstra rettighetene som man kan få ved yrkesskader. En godkjent yrkesskade vil gi deg bedre økonomiske ytelser fra NAV, og derfor er det viktig å få skaden meldt og godkjent av NAV. Våre advokater kan hjelpe deg i din yrkesskadesak.

Hva er en godkjent yrkesskade?

For at en skade skal bli godkjent som yrkesskade av NAV, må skaden tilfredsstille de samme vilkårene som også ellers stilles for denne type skader. Det vil si at skaden må ha oppstått i en ulykke mens du har vært

  • i arbeid
  • i arbeidstiden og
  • på arbeidsstedet.

Enkelte sykdommer som har oppstått på jobb kan også bli godkjent som yrkessykdommer, som gir de samme rettighetene.

Hvordan meldes en arbeidsulykke?

En yrkesskade må meldes så raskt som mulig etter arbeidsulykken fant sted. I folketrygdloven stilles som vilkår at skaden er meldt til NAV senest innen ett år etter arbeidsuhellet. Hvis denne meldefristen oversittes, stilles det ekstra strenge krav til bevisene for at det dreier seg om en yrkesskade.

Det er arbeidsgiveren din som plikter å melde ifra til NAV om yrkesskaden. Hvis du ikke har hørt noe fra NAV når det har gått noen uker fra skaden skjede, bør du følge opp og sjekke om skaden er meldt. Du bør også forhøre deg om arbeidsulykken er blitt meldt til forsikringsselskapet.

Hvilken betydning har en godkjent yrkesskade for erstatningssaken?

Yrkesskader gir også rett til forsikringserstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Forsikringsselskapet gjør sin egen vurdering av om den aktuelle skaden eller sykdommen er en yrkesskade, og er i utgangspunktet ikke bundet av NAVs vedtak. I mange saker medfører dette at NAV godkjenner yrkesskaden, mens selskapet ikke gjør det. Hvis NAV nekter å godkjenne skaden, vil forsikringsselskapet som regel vise til NAVs vurdering. Da trenger man ofte advokat.

Våre advokater har lang erfaring med yrkesskader og erstatningsrett. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene, og får gjennomgående gode resultater. Hør med oss om din sak idag. Enkelt, greit og uforpliktende!

Kontakt oss