Skal du kreve erstatning
etter yrkesskade?

Erstatning etter yrkesskade

Du kan kreve erstatning etter yrkesskade hvis du har et økonomisk tap. Den som skal kreve erstatning må imidlertid bevise både at det er en yrkesskade og at det foreligger et tap som skyldes yrkesskaden. Det kan være veldig vanskelig å nå gjennom med et slikt krav overfor forsikringsselskapet.

Våre advokater er spesialister på personskade- og erstatningsrett.
Kontakt oss idag, og hør hvordan våre advokater kan hjelpe deg.


Hvorfor benytte seg av advokat ved erstatning etter yrkesskade?

Skal du kreve erstatning etter yrkesskade, bør du bruke en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. Dette er fordi yrkesskadesaker kan være kompliserte saker, som krever spesialisert bistand. En sak om erstatning etter yrkesskade kan reise problemstillinger overfor både NAV og forsikringsselskap. Det kan også reise spørsmål om årsakssammenheng og om selve erstatningsutmålingen.

Forsikringsselskapet har spesialister på sin side, som jobber målrettet for at din erstatning skal bli mindre enn den kan være. Det er ingen grunn til at du ikke skal bruke advokat som er spesialist på yrkesskade til å hjelp deg mot forsikringsselskapets krefter. Ta derfor kontakt med advokat gjennom Personskadesiden idag.

Se våre resultater her.


Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er i lovverket definert som en skade som inntreffer "i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden". Som utgangspunkt kreves det også at det foreligger en arbeidsulykke, det vil si er en plutselig og uventet hendelse. Det kan også være en hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Det er du som har fått en yrkesskade, som må bevise at ulykken tilfredsstiller vilkårene i loven.


Krav om erstatning ved yrkesskade 

Hvis du skal kreve erstatning for yrkesskade, må du bevise at det er årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og din yrkesskade. Spørsmålet om årsakssammenheng reiser ofte kompliserte juridiske- og medisinske problemstillinger. Det er derfor ofte behov for at årsakssammenhengen utredes av en spesialist på det aktuelle medisinske feltet, og at vedkommende lager en spesialisterklæring i saken din.

Spesialistens konklusjon vil som regel få stor betydning for ditt krav om yrkesskadeerstatning, og derfor er det viktig at spesialisterklæringen er grundig og av høy faglig kvalitet. Det er derfor helt sentralt at du velger riktig spesialist, og ikke lar forsikringsselskapet styre dette valget.

For at en yrkesskade skal være godkjent etter yrkesskade-forsikringsloven, må skaden ha skjedd mens du var i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Hvis du har fått skaden din godkjent som en yrkesskade av forsikringsselskapet, så kan du også kreve erstatning. Merk at forsikringsselskapet i denne sammenhengen ikke er bundet av NAVs avgjørelse og vurdering. Du kan dermed få godkjent en yrkesskade av NAV, men likevel ikke få samme skaden godkjent av forsikringsselskapet når de behandler saken.


Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere, for å sikre at arbeidstakerne har et godt erstatningsvern når de er på jobb. I tillegg til dette har man som yrkesskadet krav på særegne yrkesskadefordeler gjennom NAV. Fordi arbeidsgiver har en egen yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine, så vil ikke et krav om yrkesskadeerstatning påvirke arbeidsgiveren økonomisk på noe vis. Det er forsikringsselskapet som skal betale erstatningen. Ved alvorlige yrkesskader, og der det kan virke som om erstatningskravet kan bli høyt, vil forsikringsselskapet ofte være vanskelig å forholde seg til. Det kan da være nødvendig med bistand fra advokat som kan hjelpe deg få den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss