Har du fått albueskade på jobb?

Albueskade

En albueskade kan medføre store plager og i noen tilfeller gi store økonomiske ringvirkninger. Den som har fått en yrkesskade etter en arbeidsulykke, kan kreve erstatning gjennom yrkesskadeforsikringen. Hør med oss hvordan våre advokater kan hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

En albueskade etter en arbeidsulykke kan gi krav på erstatning. Det er særlig i bygg- og anleggsbransjen at arbeidstakere er utsatte for denne type yrkesskader. Erstatningen skal behandles etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven, og det innebærer at det er en konkret og individuell utmåling. Dette er utgangspunktet i alle saker om yrkesskadeserstatning, og innebærer at man ikke kan si noe generelt om hva du har krav på i erstatning, eller noe om erstatningsnivå ved yrkesskader i sin alminnelighet. Hvis du kontakter advokat kan du få undersøkt dette nærmere.

Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Dette er for å sikre at man som arbeidstaker ikke skal få ødelagt økonomi dersom man skades på arbeidsplassen. Når arbeidsgiver har tegnet slik yrkesskadeforsikring, så påvirker ikke i utgangspunktet ditt erstatningskrav arbeidsgiveren på noe vis.

Poenget med yrkesskadeerstatningen er at den skal sette deg som arbeidstaker i den samme økonomiske situasjonen som du ville ha vært i dersom arbeidsulykken ikke hadde skjedd. Det betyr at man sammenligner den økonomiske situasjonen slik den har blitt for deg, med den du mest sannsynlig ville hatt hvis ulykken ikke hadde skjedd. Forsikringsselskapet skal så betale mellomlegget mellom disse to situasjonene i erstatning til deg.

Dersom din albueskade medfører store økonomiske konsekvenser for deg, vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Det er for eksempel ikke alltid like lett å få utbetalt á konto erstatning til å dekke løpende inntektstap etter hvert som saken haler ut i tid. Dette kan være et ledd i en utsultingstaktikk som skal gjøre deg mer mottakelig for et lavere sluttoppgjør i erstatningssaken.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss