Erstatning for
inntektstap etter pasientskade

Inntektstap etter pasientskade

Hvis du har fått en pasientskade som har gitt deg et inntektstap, så vil du ha krav på at dette erstattes. Vi ser nærmere på hvilke regler som gjelder for erstatning for inntektstap etter pasientskade.

Inntektstap som skyldes en pasientskade, skal erstattes. Tapet som oppstår fra skadetidspunktet fram til erstatningssaken avsluttes ved avtale eller domsavgjørelse, kalles påført inntektstap. Tapet som vil oppstå etter saken er avsluttet, kalles fremtidig inntektstap. Selv om begge tapspostene dreier seg om inntektstap, beregnes tapene forskjellig. Advokat Anne Grethe Kjelland forteller mer om dette i denne artikkelen.

Påført inntektstap 

Jeg skal først beskrive hva som menes med påført inntektstap, og hvordan det beregnes.    

Tapsperiode 

Tapsperioden er fra ulykkestidspunktet og frem til oppgjørstidspunktet. Oppgjørstidspunktet er når saken avsluttes ved at det inngås en endelig sluttavtale om oppgjør med forsikringsselskapet eller domstidspunktet, dersom vi ikke kommer til enighet. De aller fleste saker løses ved avtale.

Hva skal erstattes?

Det du skal ha erstattet er det tapet du lider. Ved pasientskader må det økonomiske tapet overstige kroner 10 000 for å ha rett til erstatning. For å finne ut det, må vi se på hva du ville hatt i inntekt dersom ulykken ikke hadde skjedd. Så må vi finne ut hva du har hatt av ytelser. Det er differansen som skal erstattes.

Les mer om hva vi kan bistå med innen erstatning etter pasientskade her.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat


Bevis

Som bevis innhenter vi skattemeldinger for å se hva du har hatt i inntekter før skaden, og spør arbeidsgiver hva du ville hatt i inntekt hvis du fremdeles hadde vært i full jobb. Vi innhenter opplysninger fra NAV om ytelser derfra og eventuelt fra forsikringselskap som håndterer kollektive pensjoner. Jeg passer på hva vi skal innhente og forteller deg hvem av oss som skal innhente hva.

Beregning

Det er lovbestemt i skadeserstatningsloven § 3-1, første ledd, første punktum at det ved erstatningsutmålingen skal «gjøres fradrag for lønn under sykdom og liknende ytelser, trygdeytelser, ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold… i den utstrekning den erstatningsansvarlige har betalt premien.». 

Vi må dermed se på inntekten du hadde før ulykken skjedde. Grunntanken med erstatningsordningen er at du skal få så mye i erstatning at du har det samme inntektsnivået som før. Da må vi se på hvilke inntekter du klarer å opprettholde også etter pasientskaden oppsto. Så legger vi til ytelser fra NAV og utbetalinger fra kollektiv pensjonsavtale gjennom arbeidsgiver hvis du har skal det. Hvis du fortsatt har mindre inntekter enn du hadde før, kommer erstatningen på toppen. Derfor kalles erstatningen for en supplementsytelse.

Det er ikke mulig å regne ut tapet direkte, for det må tas hensyn til om du sparer reiseutgifter, om du har fagforeningspremie, pensjonspremie, eller for eksempel skattefordeler slik fiskere har. 

Vi setter tallene inn i et beregningsprogram, som er godkjent av begge parter og også brukes av domstolene. Det vi da kan være uenige om, er tallene vi setter inn i regneprogrammet. 

Skatteplikt for inntektstap

Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig som annen inntekt. Det er nettotapet (etter skatt) som skal erstattes, men fordi denne erstatningsposten er skattepliktig får du med pengene som skal innbetales som skatt. Det er deg selv som må innbetale skatten. Du kan enten vente på å få restskatt, eller snakke med kemneren og få kontonummer for å betale skatten på forskudd.

Når sender vi krav?

Tapet regnes ut for hele år når skattemeldingen for tapsåret foreligger, da får vi med alle tap som bonustap, overtidstap, osv og tap av feriepenger. Dersom det er for lenge for deg å vente til skattemeldingen for tapsåret er ferdig, kan vi gjøre en foreløpig beregning og be om utbetaling av et akonto beløp som avregnes når vi kan foreta den endelige beregningen. Kravene er foreldet etter tre år.

Fremtidig inntektstap 

 Fremtidig inntektstap beregnes fra oppgjørstidspunktet til pensjonsalder. 

Ved oppgjørstidspunktet er utgangspunktet at inntektene «fryses» når det gjelder den årlige indeksreguleringen. Dersom du har en forventet karriere, tar vi hensyn til det. Det samme gjelder, dersom du i en periode mottar barnetillegg som du mister når barnet fyller 18 år.

Erstatningen kapitaliseres. Det er derfor ikke mulig å regne det årlige tapet og multiplisere det med antall tapsår. Hvordan det vil slå ut i din sak, vil vi som spesialiserte personskadeadvokater vise deg. 

Erstatning for fremtidig inntektstap er skattefri. Du kan gjerne bruke opp alle pengene den dagen du mottar oppgjøret, men beregningsteknisk er det lagt opp til at du skal ta ut det årlige tapet hvert år. Som en kompensasjon for den skatten du da vil få på renter og rentesrente og ved å ha formue i banken, gis det et påslag på erstatningen med utgangspunkt i 20 % tillegg. Det vil du få, selv om bruker pengene tidligere enn regnestykket legger opp til.

Pensjonstap

Å beregne pensjonstap er en veldig komplisert regneoperasjon. Vi innhenter såkalte serviceberegninger fra NAV og fra forsikringsselskaper, dersom du vil komme til å motta kollektive pensjonsytelser. Beregningene tar hensyn til når pensjonene kommer til utbetaling med og uten skade og hva du vil tape i pensjonspoeng. Vi har gått egne kurs for å kunne foreta disse kompliserte beregningene. Også denne erstatningsposten er fritatt for inntektsbeskatning.

Får jeg dekket advokatutgifter i pasientskadesaker?

Det følger av pasientskadeloven § 11 at du har krav på å få dekket utgifter til advokat hvis utgiften må regnes som tap som følge av skaden. Dette har likevel NPE tolket slik at du ikke får dekket utgifter til advokat før det foreligger et vedtak om at det foreligger en pasientskade. Når det er fattet vedtak om at skaden din er en pasientskade, får du dekket utgifter i forbindelse med selve erstatningsutmålingen etter en egen forskrift.

Ved klage over avslag fra NPE, vil du kunne få dekket dine utgifter til advokat dersom du får medhold i klagen. Dette følger av en egen hjemmel i forvaltningsloven.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss